Level 4 Level 6
Level 5

201501


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ບ່ອນສອບຖາມ
안네데스크, information
ຄືນ
(명)밤. (동)돌아오다
ຍ່າງຄ່ອຍ
천천히 걷다
ປູກຝັງ
농업
ສຸກເສີນ
응급한
ຫ້ອງຮັບຊີ້ນສ່ວນ
sample reception
ຈໍາຫນ່າຍ
판매하다
ໜ່ວຍ
부서
ຜະລິດ
생산하다
ແມ່ຕູ້
외할머니, 할머니
ພົ່ນ
퍼뜨리다 to spray
ບໍ່ໄດ້ປັກໃຈ
마음에 두지 마라
ດຳລົງ
살다. 유지하다, 보존하다
ຖາວອນ
영원한
ມະຫັດສະຈັນ
놀랄만한, 대단한
ສ້າງສັນ
건설하다, 만들다, 발전하다
ນໍ້າແຮ່
미네랄 워터. mineral water
ຫນຽວ ຍ່ຽວ
찐득한(sticky) 오줌(pee)
ສຳອາງ
화장품
ສຸພາສິດ
잠언
ສົດຊື່ນ
refreshing, 상쾌한
ຈິດໃຈ
mind, heart, feeling
ສະທົມ
슬픈
ວາງແຜນການ
계획을 세우다
ບໍ່ມີຂໍ້ເສຍ
잃을 것 없이
ຂໍ້ສຳຄັນ
key point
ຫຼັກ
km, 기둥
ສັດຊື່
정직한, 신실한
ຍ້ອນ ຍອນ
때문에 포기하다
ສະໜັບສະໝູນ
도와주다. 힘을 북돋아 주다
ທິມງານ
팀워크. teamwork
ກວດແກ້
교정
ບັນນາທິການ
에디터 editor
ສະຫງວນລິຂະສິດ
copyright
ສົມບັດ
재산, 보물