Level 6 Level 8
Level 7

201503


71 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ການຂໍ
요구하다
ຢາກໄດ້
to like or want
ບໍລິຈາກ
기부하다
ໄຫຼຜ່ານ
~를 통해 흐르다
ຊົມເຊີຍ
찬양하다, 축하하다, 잘하다
ລູກຫຼານ
아이들, 후손, 조카, 손자, 손녀
ຍືດຜົມ
스트레이트 파마하다
ເປັນພະຍານ
증인이 되다
ຢ້ຽມຢາມ
방문하다
ຢາກ ຍາກ
원하다 어렵다
ນຳເອົາ A ມາໃຫ້ B
A를 가져다가 B에게 주다
ເສີມກຳລັງໃຈ
용기를 북돋워 주다
ສັນເສີນ
(동)찬양하다, (명)긴급
ບົວລະບັດ
돌보다
ປະທານ
(1) 음식을 먹다. 대장 (2) 하나님이 주다
ຊອບທຳ
의로움. 의
ອານາຈັກ
왕국
ຟາຣີຊາຍ
바리세인
A ແລະ B ກ່ຽວພັນກັບ
A와 B의 관련성
ຈືນຂາໄກ່
프라이드 치킨 다리
ສະນຸກເກີ
당구
ແບ່ງປັນເພື່ອອະນາຄົດ
미래를 위해 나누자
ລູກຄ້າ
손님
ນິຍາມ
정의, 설명
ຫຼຸດຜ່ອນ
줄이다
ຄວາມເຂັ້ມ
밀도
ຍ້ອມ
염색하다
ທາດ
재사를 모시는 곳, 미량원소, 노예
ຍ້ອມ ຍອມ
염색하다 포기하다
ເຈົ້ານາຍ
주인, 리더
ບ່າວ
젊은 남자
ບໍ່ຫ່ອນມີ
아무것도 없다
ສັດຊື່
신실한
ເງິນຄຳ
재물
ໄພ່ພົນ
성인군자
ສິ່ງຕົ້ນຕໍ
근본적인 것
ບັນດານໃຫ້ເກີດ
~을 만드셨다
ຜູ້ໃດໄດ້ຮັບກຽດ?
누가 특권을 받을 수 있는가?
ຍອມຈຳນົນ
항복하다
ປະຕິເສດການສາບເຊ່ງ
고소를 취하하다
ຊ່ວຍເຫຼືອ
돕다
ຂ່າວລື
루머, 소문
ແຫຼມ
(칼을) 갈다
ຜະລິດຢາ
제약
ສະໜອງ
공급하다
ເປືອງ
낭비하다, 다 써버리다
ບໍ່ເຫຼືອກຳລັງຂອງພຣະເຈົ້າ
주님께는 능치 못할 일이 없다
ເຊື່ອທະວິ
믿음이 늘어가다
ໂມທະນາ
헌물
ໄວ້ວາງໃຈ
믿다
ຫຼັກຄໍ້າປະກັນ
가장 중요한 보험
ພົ້ນຈາກການສາບແຊ່ງ
저주에서 구해주다
ຢຽວຢາຮັກສາ
억지로 약을 먹여 돌보는 것. 치료. 힐링
ຜິດຫວັງ
실망
ຟັກໄຂ່
부화하다
ຈຸດປະສົງ
목적
ຄະນິດສາດ
수학
ບູດເໜົ່າ
썪다
ຂີ້ໝ້ຽງ
(쇠붙이에 붙어있는) 녹
ໄມ້ໂດກ
나무가 썪다
ສະມັກ
이벤트
ເທສະນາ ເທດສະໜາ
엄청난 great, 설교 sermon
ສຳເລັດຮູບ
readymade
ພຣະຊົນ
하나님의 몸
ກຳຈັດຕົວເກົ່າ
옛 몸을 없에다
ຝັງໄວ້ທີ່ອຸບໂມງ
무덤에 묻다
ນາຍ
대장, 두목
ປົດອຳນາດຊາຕານ
사탄의 권력을 제거하라
ບັນຍັດ
계명
ບັງຄັບ
필수적인, 꼭 해야하는, mandatory, control
ຄ່າມັດຈຳ
보증금