Level 7 Level 9
Level 8

201505


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ກຳນົດ
결심
ທິດສະດີ ທັດສະນະ
이론 실기
ເຮືອຫາງຍາວ
기다란 배
ຄົນຊັງ
왕따
ຄຳພາວະນາ
기도
ປະສົງ
목적, 바램, 의도
ເລົ່າ ເລົ້າ
말하다 헛간
ວິຫານ
성전
ຜິດພາດ
실수
ເຖິງແມ້ວ່າ
그럼에도 불구하고
ປາຖະໜາ
소망
ກະທຳ
행동. 하다
ຖ້ອຍຄຳ
단어
ເຊື່ອຟັງ
복종하다
ເຄືອອະງຸ່ນ
포도덩쿨
ຈິດໃຈ
마인드
ພ່າຍແພ້
지다
ໄຂຫີບ
상자를 열다
ປາກົດ
나타나다
ລຸກຂຶ້ນ
일어서다
ການຄ້າ
물류
ຄົບບໍລິບູນ
완전히 채워지다
ຈົນເຖິງບັດນີ້
지금까지
ໄຫວ້ວອນ
기도하다
ຕຸລາການ
판사
ແມ່ໝ້າຍ
과부
ເສີຍໆ
추출해 내다. 빼 버리다
ລົບກວນ
괴롭히다. 귀찮게 하다
ສະໜັບສະໜູນ
용기를 북돋다. 지지하다. encourage, support
ແກ້ແຄ້ນ
복수하다
ການສາບແຊ່ງ
저주
ທ່າທີ
태도
ບໍ່ສົງໃສ
의심하지 마라
ຫມັ່ນ
정기적으로, 근면하게
ສະບັບປັບປຸງໃໝ່
newly updated edition
ຄຽດ
스트레스가 심한
ເທລົງມາ
퍼붓다
ເພັນເຕກ້ອດ
오순절, 성령강림절
ເທສະການ
페스티발
ຊາວຢິວ
유대인
ສະເດັດມາ
돌아오다
ຖອກເທ
설사, 붓다
ໝູນວຽນ
원을 그리며 돌다
ຈິບຫາຍ
파괴, 멸망하다
ກ້າວໄປໜ້າ
앞으로 나아가다
ສູ່ການ
향하다