Level 8 Level 10
Level 9

201506


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ແຮງງານ
노동자, 노동하다
ສີມືແຮງງານ
좋은 기술
ຟື້ນຟູ
복구하다
ເຊີນຊູ
증가
ຖ້ອຍ
인용하다
ປະຕິເສດ
부인하다
ພາກພຽນ
근면하게
ທໍ້ໃຈ
낙담하다
ໂດຍຕະຫຼອດ
어디서나
ຍືດໝັ້ນ
잡고있다, 붙어있다
ຈາລືກ
(마음 등에) 세기다
ຈຸດແລກຂອງແຖມ
프리미엄 카운터(보너스포인트를 물건으로 바꾸어 주는 곳)
ໄຖ ໄຖ່
밭을 갈다 vs 죄를 사하다
ຮາກຖານ
뿌리, 기초
ວັດສະດຸ
입력, 공급(물품)
ເພັດພອຍ
다이아몬드
ເນື້ອກາຍ
육체
ບັນລັງ
보좌
ບຳເໜັດ
상급, 보상
ຄັງເງິນສົດ
금고
ຄົບຮອບ
anniversary
ຫ້ອງພົ່ນສີອົບ
스프레이로 색칠하는 작업실
ໄຂ່ມົກ ໄຂ່ມຸກ
진주(두 단어)
ລົງທຶນ
투자하다
ຂາຍສິ່ງ ຂາຍຍ່ອຍ
물건팔고 부품팔아요
ຂັ້ນຕອນ
절차, 단계
ຊອບທຳ
의로움
ລ້ຽງດູ
돌보다, 키우다
ເກີດຜົນ
열매를 맺다
ເຕັມລົ້ນ
차고 넘치다
ປະກອບ
(동) 포함하다, (명) 성분
ໝັ້ນ
계속, 꾸준히
ໄຫຼ
흐르다
ສູນຫາຍ
사라지다
ຂໍ້ມູນ
데이터
ງົບ
예산
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນ
환률
ເຈົ້າພ້ອມແລ້ວບໍ່?
준비됐어?
ເບິ່ງເຫັນ
보다
ສຽງນັນ
시끄러운 소리
ສ້ວມກົດບໍ່ລົງ
변기가 내려가지 않아요
ພັກເຊົາ
머물다