Level 2 Level 4
Level 3

Przepisy - żegluga śródlądowa (tekst)


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
statek
urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez, w tym również prom, wodolot i poduszkowiec, przeznaczone lub używane na śródlądowych drogach wodnych do m.in. przewozu osób lub rzeczy, pchania lub holowania, inspekcji lub nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu żeglugowego lub szkolenia, ratowania życia lub mienia, połowu ryb, wykonywania prac technicznych oraz uprawiania sportu lub rekreacji
armator
właściwiel statku lub osoba, która uzyskała od właściciela tytuł prawny do władania statkiem w jego imieniu
szlak żeglowny
pas wody przeznaczony do żeglugi
wypadek żeglugowy
zdarzenie związane z ruchem lub postojem statku, w którego wyniku nastąpiło uszkodzenie ciała powodujące rozstrój zdrowia lub śmierć człowieka, uszkodzenie mienia znacznej wartości albo poważna awaria w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska
statek o napędzie mechanicznym
statek posiadający mechaniczne urządzenia napędowe niezależnie od sposobu ich umocowania
statek polski
statek stanowiący własność Skarbu Państwa, osoby prawnej mającej siedzibę w RP, obywatela polskiego zamieszkałego w RP
Casco jachtu
ochrona ubezpieczeniowa jachtu od ryzyka uszkodzenia, zniszczenia, utraty wskutek wypadku żeglugowego, żeglarskiego lub wskutek działania siły wyższej w czasie żeglugi i w czasie postoju oraz straty spowodowane kradzieżą z włamaniem
OC (od odpowiedzialności cywilnej)
ochrona ubezpieczeniowa posiadacza/kierownika jachtu w związku z posiadaniem i eksploatacją jachtu, w zakresie strat i szkód wyrządzonych innemu użytkownikowi dróg śródlądowych (osób trzecich, innych niż załoga jachtu) wskutek zderzenia, jeżeli winę za to w całości lub w części ponosi statek ubezpieczony
NW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)
w odniesieniu do kierownika i członków załogi jachtu
rzeczy osobiste
ubezpieczenie może obejmować, w odniesieniu do kierownika i członków załogi jachtu
błękitna wstęga
wywieszana po zakończeniu rejsu, w którym jacht przepłynął ponad 1000Mm, na topie głównego masztu; długość odpowiada liczbie przebytych Mm, przy czym 1mm odpowiada 1Mm
.
zmieniam mój kurs w prawo
..
zmieniam mój kurs w lewo
...
daję bieg wstecz
--.
zamierzam was wyprzedzić z prawej burtu
--..
zamierzam was wyprzedzić z lewej burty
-.-.
zgoda statku wyprzedzanego (odpowiedź)
.....
niebezpieczeństwo zderzenia
-
uwaga, jestem za zakrętem lub inną przeszkodą
-
sygnał w warunkach ograniczonej widzialności, powinien być wydawany z przerwami nie większymi niż 2 minuty
.--
statek o ograniczonej lub braku zdolności manewrowej, statki holownicze, pchające lub zajęte połowem - co dwie minuty