1
Ready to learn
Gaan
2
Ready to learn
Brandstof voor je woordenschat: plaatsen
3
Ready to learn
Verdwaald in de ruimte
4
Ready to learn
Voeding
5
Ready to learn
Winkelen als therapie
6
Ready to learn
Gevonden in de ruimte
7
Ready to learn
Brandstof voor je woordenschat: plekken om te verk
8
Ready to learn
Brandstof voor je woordenschat: soorten mensen
9
Ready to learn
Brandstof voor je woordenschat: lichaamsdelen
10
Ready to learn
In vermomming
11
Ready to learn
Besmetting!
12
Ready to learn
Maak indruk
13
Ready to learn
Terug op de basis
14
Ready to learn
Zoenoffer
15
Ready to learn
Dingen meten
16
Ready to learn
Navigatie-instructies
17
Ready to learn
Brandstof voor je woordenschat: interesses
18
Ready to learn
Over de bemanning praten
19
Ready to learn
Liefde en haat
20
Ready to learn
SOS!
21
Ready to learn
Uitdrukkingen: klink als een moedertaalspreker
22
Ready to learn
Verkenning
23
Ready to learn
Brandstof voor je woordenschat: getallen
24
Ready to learn
Brandstof voor je woordenschat: tijden
25
Ready to learn
We gaan naar ...
26
Ready to learn
Maanden en data
27
Ready to learn
Onderhandelen
28
Ready to learn
Brandstof voor je woordenschat: meubilair
29
Ready to learn
Vind je gereedschap
30
Ready to learn
Verkenning
31
Ready to learn
Uitdrukkingen: maak indruk!
32
Ready to learn
Werkwoord mechanisme
33
Ready to learn
Misschien ...
34
Ready to learn
Bezig blijven
35
Ready to learn
Volgende zomer op aarde ...
36
Ready to learn
Aan boord blijven
37
Ready to learn
Verkenning
38
Ready to learn
Dagen en verjaardagen