Level 3 Level 5
Level 4

Cụm từ 2


4 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
他不是老师,他是大夫。
Anh ấy không phải là giáo viên,anh ấy là bác sĩ.
这是我们老师。
Đây là giáo viên của chúng tôi.
他是老师吗?
Anh ấy là giáo viên phải không?
那是王大夫。
Kia là bác sĩ Vương.