Level 7 Level 9
Level 8

Tôi học tiếng Hán


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
你学习什么?
Bạn đang học gì đấy?
我学习汉语。
Tôi học tiếng Trung.
他学学习中医。
Anh ấy học đông y.
你们做什么呢?
Các bạn đang làm gì thế?
我们写汉子。
Chúng tôi viết chữ Hán.
他们念生词。
Họ đọc từ mới.