Level 11 Level 13
Level 12

176 - 200


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cố gắng làm gì đó
Make an effort to
yêu cầu ai đó làm gì đó
ask sb to do sth
bất kì ai ...
Whoever + verbS : whoever wantS
1 lần 1 tuần
Once a week
đầu tiên ... sau đó
First ... then
làm ơn + động từ nguyên thể
Please + Verb / please DO
cho đến khi có thông báo mới
until further notice
làm quen với (việc dậy sớm)
Familiarize yourself with
mọi lúc / lúc khác
at all times / later time
đang cân nhắc (về việc đi làm thêm)
under consideration
khi được yêu cầu
upon request
chuyển cái gì đó đến ai đó / từ ai đó
Forward sth to sb / forward sth from
bổ nhiệm quản lý / cán bộ
Appoint manager / appoint officer ...
for example : have suggestED
Have/has + Pii :
mua vé
Purchase tickets
thông qua .. quá trình
Through ... process
muốn ai đó làm gì đó
Would like sb to do sth
khuyến khích ai đó làm gì đó
Encourage sb to do sth
recommended habit
Recommended practice /
hiện tại đang có hàng, đang rảnh
currently available, unavailable
thường xuyên muộn / thường xuyên sản xuất
Consistently late / consistently produce
hoàn thành đơn hàng
Fulfill order
trên thị trường
On the market
For the renovation / for the construction / for the extension
For the renovation / for the construction / for the extension