Level 16 Level 18
Level 17

301 - 325


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
doanh thu đỉnh, cao nhất
Peak figures / peak sales
thực thi hướng dẫn
Implement guidelines
theo như ... nguồn (theo keenh14.vn...)
According to ... sources
nghỉ ốm / nghỉ phép đặc biệt
Sick leave / special leave
tìm kiếm người thay thế (khi mình nghỉ việc)
Seek a replacement
cập nhật thường xuyên (phần mềm virus)
Regular update
hưởng lợi từ (các mối quan hệ)
Benefit from
In favor of By means of
In favor of By means of
cân nhắc (đi làm thêm hay không)
Take into consideration
đóng góp cho (xã hội)
Contribute to
có hiệu lực từ ngày (luật mới : đội mũ bảo hiểm)
Effective from
nhắc nhở ai đó cái gì đó
Remind sb of sth
nghiên cứu sâu rộng, kỹ lưỡng
Extensively researched study
thân thiện với môi trường
Environmentally friendly
gần (BIG C)
Within walking distance
để thuận tiện cho bạn
For your convenience
đi xem 1 vòng các trang thiết bị
A tour of facility
kinh nghiệm làm việc có liên quan
Relevant work experience
gần hết công suất, sức chứa (của căn phòng)
At or near capacity
đại diện bán hàng
Sales representatives
nhân viên kinh doanh
Sales workforce
dây chuyền lắp ráp
Assembly line
về (vấn đề bạn hỏi ...)
In (with) regard to
trái lại với (trái với anh ấy, e anh ấy rất lùn)
Contrary to