Level 1 Level 3
Level 2

Liên từ và giới từ 1


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
+ cụm noun : trong suốt (cuộc họp)
during = throughout
+ mệnh đề : khi (tôi học bài)
when
+ cụm noun : trong (25 năm)
for
+ mệnh đề : trong lúc (tôi học bài)
while
+ cả 2 : trước khi
before
+ cụm noun : trước (ngày 20 tháng 5)
by = prior to = as of
+ cả 2 : sau khi
after
+ cụm noun : sau (cuộc họp)
following
+ cả 2 : kể từ khi (kể từ năm 2015, kể từ khi tôi đi học)
since
+ cả 2 : cho đến khi (cho đến năm 2015, cho đến khi tôi đi học)
until
+ mệnh đề : sau khi (tôi đi học về)
as soon as
+ mệnh đề : nếu (tôi có gấu)
if = as long as = provided that
+ mệnh đề : trừ khi (tôi có gấu, nếu không tôi sẽ lập đàn cầu mưa)
unless
+ mệnh đề : sau khi
once = after
+ mệnh đề : trong trường hợp (trời mưa)
in case
+ cụm noun : trong trường hợp (mưa)
in case of = in the event of
+ mệnh đề : liệu (tôi nên có gấu hay FA )
whether ... or
+ mệnh đề : bởi vì (tôi có gấu)
because = now that
+ mệnh đề : bởi vì (tôi có gấu)
since = as
+ cụm noun : bởi vì (mưa, tôi ở nhà)
due to = owing to
+ cụm noun : bởi vì (mưa, tôi ở nhà)
as a result of = because of
+ mệnh đề : để mà (tôi có thể đỗ TOEIC, tôi thắp hương đều)
in order that = so that
+ verb : để (thi đỗ, tôi thắp hương đều)
in order to = to
+ mệnh đề : do đó (tôi ăn ở tốt, do đó tôi trúng tủ toeic)
therefore = as a result
+ mệnh đề : do đó (tôi ăn ở tốt, do đó tôi trúng tủ toeic)
consequently = so
+ mệnh đề : mặc dù (tôi ăn ở ok, tôi vẫn điền bừa sai nhiều)
although = even though = though
+ cụm noun : mặc dù (sự ăn ở tốt, tôi vẫn điền bừa sai nhiều)
despite = in spite of
+ mệnh đề : trái lại (anh ấy ăn ở tốt, trái lại, e anh ấy ăn ở chưa tốt lắm)
whereas = in contrast
+ mệnh đề : trái lại (anh ấy ăn ở tốt, trái lại, e anh ấy ăn ở chưa tốt lắm)
while = on the other hand
+ cụm noun : + mệnh đề : trái lại (anh ấy, e anh ấy ăn ở chưa tốt lắm)
in contrary to = unlike