Level 21 Level 23
Level 22

426 - 450


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rather than = instead of
thay vì (ở nhà, tôi đi chơi)
exclusive right
độc quyền (được bán sản phẩm này)
make revisions = edit = modify
chỉnh sửa
be willing to
sẵn sàng làm gì đó (tình nguyện)
inadequate advertising campaign
quảng cáo chưa đủ
increase funding
tăng tiền (quyên góp)
limited number of
số lượng hạn chế (iphone 7 bán ra)
starting on Friday
bắt đầu từ thứ 6
complete the task
hoàn thành nhiệm vụ
over = finish = end
kết thúc (mùa Euro)
financial performance
kết quả tài chính
will ... soon
sẽ sớm làm gì đó
issue a statement
phát hành 1 báo cáo
additional delivery
giao hàng thêm
high priority - top priority
ưu tiên hàng đầu (học trước chơi sau)
previously worked
trước đây làm việc ở (FPT)
essential task
nhiệm vụ cần thiết (lấy vợ sớm)
against the advice
chống lại lời khuyên
many benefits
nhiều lợi ích
remarkable event
sự kiện đáng chú ý (Euro)
increase employee productivity
tăng năng suất làm việc của nhân viên
lead sessions
dẫn dắt, chủ trì 1 cuộc họp
represent ... at the meeting
đại diện cho ai đó ... tại cuộc họp
specify ... needs
chỉ rõ, nói rõ nhu cầu (thích cái gì...)
proudly introduce
tự hào giới thiệu (gấu)
possibility of
có khả năng (có mưa lớn)
relate to = about
về (việc gì đó)
a valid card
thẻ có hiệu lực (bằng lái xe)
offer service
cung cấp dịch vụ
a significant number of
số lượng đáng kể (dân số đang FA)
start employment
bắt đầu làm việc
offerings
khuyến mãi, giảm giá đặc biệt