Level 15 Level 17
Level 16

21 - 40 Audio


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Đủ đồ ăn
Bổ nhiệm quản lý
Đồ uống và đồ ăn nhẹ
Truy cập vào máy tính
Sức chứa, năng suất tối đa
Xấp xỉ 1000
Lợi thế là chiều cao
Sự nghiệp với phụ nữ
Phụ trách 1 cty
Thông tin bảo mật
Phân tích chi tiết
Dự đoán sự tăng (giá ...)
Trưởng hội đồng
2 thập kỷ
Cống hiến cuộc đời
Đóng góp đến thành công
Đắt
Người tiêu dùng mua
Khuyến khích
Tham gia 1 cuộc thi