Level 21 Level 23
Level 22

61 - 80 Audio


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Đánh giá 1 báo cáo
Sự thật
Bằng hết hạn
Đặc điểm của iphone
Bảo đảm hoàn lại tiền
Thêm thông tin
Hướng dẫn du lịch
Đàn ông may mắn
Thiếu tiền
Cung cấp sự cho phép, chấp thuận
Nhận được sự cho phép, chấp thuận
Ký hợp đồng
hoàn thành đơn hàng/ yêu cầu
làm ngay lập tức
Phụ trách cty
Soái ca lý tưởng
Ngoài ra
Giá vé xe bus
Trừ chủ nhật
Gặp 1 cách chính thức