Level 39 Level 41
Level 40

181 - 200 Audio


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Công nghệ tiến bộ
ảnh hưởng đến công việc
sự chấp thuận, đồng ý của quản lý
những tình huống ngoài dự kiến, bất ngờ
quyên góp tiền
đặt trụ sở chính ở Hải Phòng
tính phí
giải quyết vấn đề
để biết thêm thông tin
ủy ban tổ chức
đạt được sự cho phép
tuân theo luật
mục tiêu 450 TOEIC
liên tục, thường xuyên muộn
vé là 10 $
phiếu giảm giá
có trách nhiệm, nghĩa vụ học hành
chú ý, các khách mua sắm
Bài báo ngắn gọn nhưng đầy đủ, chi tiết.
kiến thức đầy đủ, sâu rộng