Level 65 Level 67
Level 66

401 - 420 BÀI VỀ NHÀ


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tham khảo ý kiến (của ai đó)
consult = seek advice (consultation)
người dân địa phương
local citizens
đủ khả năng, năng lực làm việc
capable of the job
đặc điểm (của iphone 7 : pin lâu)
feature = characteristic
buổi từ thiện gây quỹ
a fundraising charity
tiến hành 1 công việc
carry out a job/carry out = conduct = implement
máy tính tiền
cash registers
thuê phòng, đến
checkin
so sánh giá cả
compare prices = rate = charge = cost
quầy (thu tiền)
counter
vượt quá biên giới
beyond biên giới
hóa đơn tiền điện
an electricity bill = invoice = receipt
ngân sách (quảng cáo)
advertising budget/advertising = marketing
biết về hê rô in
aware of heroin
trước khi (trời tối)
by the time/by = before = prior to
sếp
executive = manager = director
rất dễ
extremely easy/extremely = very > quite > little
chuyên gia (máy tính)
expert = specialist = professional
lắp ráp máy móc
assemble a machine
đánh giá (1 cuốn sách)
assess = evaluate a book
lên kế hoạch 1 cách phù hợp (tan h làm đường rất đông, do đó hãy chọn đường đi về phù hợp)
plan accordingly
nhiều (sản phẩm)
a wide range of = many = a variety of = a large selection of
lớn, nhiều
enormous = big = large
làm gián đoạn 1 cuộc họp
interrupt the meeting
gửi 1 phong bì
send an envelope
bằng chứng (phạm tội)
evidence
ngoại trừ (cuối tuần)
apart from = except for
thu hút khách hàng
appeal to customers/appeal = attract = draw
đảm nhận (vị trí giám đốc)
assume = take over
nhà tài trợ chính thức
official sponsor
cán bộ chính phủ
government official
các gia vị của 1 bữa ăn
ingredients of a meal
chỉ ra công việc (cho nhân viên làm)
outline the job
thành tích của nhân viên
employee 's achievement
đồ ăn uống nhẹ
light refreshment = beverage + food