Level 1 Level 3
Level 2

Level 2


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
forecast
predpoveď, prognóza
General manager
generálny riaditeľ
general third party liability
zodpovednosť voči tretím stranám
goal
cieľ
gross
brutto
guarantee
garancia, záruka
human resources
ľudské zdroje
import
dovoz
Incorporation (Inc.)
akciová spoločnosť
insurance
poistenie
international trade
medzinárodný obchod
inventory
zásoby
invoice
faktúra
joint-venture
spoločný podnik
law
zákon, právo
letter of credit
akreditív, úverový list
liabilities
pasíva
Limited Company (Ltd.)
spoločnosť s ručením obmedzeným
management
manažment
market research
prieskum trhu
marketing
marketing
member
člen
method of payment
spôsob platby
net
sieť
network
sieť