Level 9
Level 10

The finish line!


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ji1 dan4 xiao1 mian4
鸡蛋削面
qing1 cai4 rou4 si1 gai4 fan4
青菜肉丝盖饭
ji1 dan4 chao3 dao1 xiao1 mian4
鸡蛋炒刀削面
niu2 rou4 xiao1 mian4
牛肉削面
ma2 la4 dou4 fu5 gai4 fan4
麻辣豆腐盖饭
zha4 cai4 rou4 si1 xiao1 mian4
榨菜肉丝削面
yang2 zhou1 chao3 fan4
杨州炒饭
niu2 rou4 chao3 dao1 xiao1 mian4
牛肉炒刀削面
yu2 xiang1 rou4 si1 gai4 fan4
鱼香肉丝盖饭
suan1 cai4 rou4 si1 xiao1 mian4
酸菜肉丝削面
rou4 si1 chao3 dao1 xiao1 mian4
肉丝炒刀削面