Level 2
Level 1

Літера А


106 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Абрамовський, Едуард Йозеф
(1868–1918), філософ, психолог, соціолог, політик-анархіст, Україна – Польща
Абстрактний емпіризм
термін, що використав К. Райт Міллс (1959) по відношенню до тих форм соціального оглядового дослідження, які передбачають кількісні методи, але мало додають до теоретичних традицій в соціології та до соціологічного пізнання.
Абстрактний соціальний клас
це сукупність індивідів, що відрізняється наявністю характерних для них об’єктивних атрибутів соціальних позицій, які, на відміну від соціального класу в його соціологічному розумінні, не володіють почуттям ідентифікації з іншими членами цієї сукупності, не усвідомлюють спільності інтересів, не мають власної організації.
Авангард (соціологія)
передова частина буд-якого соціального руху, групи, класу
Авантюра
ризикована, сумнівна щодо чесності справа, розрахована на випадковий успіх і здійснювана без урахування реальних сил та конкретних обставин
Автоетнографія
одна з досить поширених методик, застосовуваних в якісних дослідженнях ринку або в соціології
Автономія соціальна
можливість самостійного вибору і здійснення економічної політики, політичної або культурної діяльності індивідом, групою чи організацією
Автономія соціології
точка зору, зокрема, висловлена Дюркгеймом, згідно якої соціологія повинна формуватися як особлива наука, що має справу з рівней дійсності, який не може бути пояснений іншими дисциплінами: психологією або біологією. Дюркгейм вважав, що "суспільство" має стутс "sui generis" - тобто власним видом.
Автономна людина (Автономна та пластична людина)
(autonomous man and plastic man) - розрізнення, проведене Голлісом (1977, 1987), між автономною людиною, тобто тим, що вибирає, раціональним, самовизначеним соціальним актором, що здатний до виконання цілей та висловленню власних інтересів та пластичною людиною, яка визначається соціальними структурами та біологією. Такий підхід широко розповсюджений в сучасній соціології, що акцентується на структурі та волі.
Агент у соціології
людина як носій соціальної функції, виконавець соціальної ролі
Агенти соціалізації
люди та установи, за допомогою яких відбувається процес соціалізації, залучення людини до культури, соціальних цінностей і норм та засвоєння соціальних ролей. Виділяють первинні і вторинні А.с. Агенти первинної – батьки, брати, сестри, бабусі, дідусі, близькі і далекі родичі, няні, друзі, ровесники, вчителі, тренери, лікарі, лідери молодіжних угруповань; виконують, як правило, множину функцій (напр., батько-опікун, адміністратор, вихователь, учитель, друг, товариш). Агенти вторинної – представники адміністрації школи, ВНЗу, підприємства, армії, міліції, церкви, держави, працівники засобів масової інформації, партій, суду тощо; виконують одну-дві функції.
Аграрна соціологія
розділ соціології, що досліджує соціальну структуру села та аграрного виробництва
Агрегат соціальний
територіальне скупчення людських індивідів, яке в певному відношенні є цілісністю (напр. населення країни, міста, села, району тощо)
Аналіз даних агрегативний
форма аналізу на основі доступних джерел опублікованих або інших даних для опису характеристик населення або схожою сукупністю особистостей
Агрегація соціальна
деяка кількість людей, що зібралася у певному фізичному просторі, але не взаємодіє між собою свідомо
Агрегування у соціології
див. Моделювання у соціології
Адаптація
спосіб, яким організм відповідає на вплив навколишнього середовища
Адаптація соціальна
процес активного пристосування індивіда до навколишніх умов, соціального життя
Адаптація трудова
адаптація професійна, активне пристосування індивіда до змінюваної трудової ситуації
Аддамс, Лаура Джейн
(1860–1935), соціолог і філософ, лідер руху суфражисток у США, Нобелівська премія миру (1931), США
Ажіотаж
1) спекулятивна гарячка на біржах і ринках; 2) перен. – збудження, боротьба інтересів навколо будь-якої справи, питання
Аза, Лариса Олександрівна
(нар. 1942 р. м. Нижній Тагіл Свердлов. обл.) – укр. соціолог. Закінчила філософський факультет Київського державного ун-ту ім. Тараса Шевченка (1969 р.). Захистила канд. дисертацію за темою: «Свободное время как фактор социальной ориентации рабочей молодежи» (1977 р.), і докт. дисертацію - «Теоретико-соціологічний аналіз соціальних проблем виховання» (1994 р.). З 1993 р. – провідний наук. співробітник Ін-ту соціології НАН України, з 2011 р. професор кафедри соц. структур та соц. відносин факультету соціології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка.
Айзенштадт, Шмуль Ноах
(1923) соціолог, порівняльний психолог та порівняльний історик, авторитет у сфері досліджень цивілізацій, Польща – Ізраїль
Академічна соціологія
напрям у західній соціології, представники якого концентрують увагу на вивченні базисних, фундаментальних проблем соціального пізнання.
Акламація
прийняття або відхилення зборами якоїсь пропозиції без підрахунку голосів – лише за реакцією учасників зборів, вираженою вигуками, репліками тощо
Активні бідні
люди, що мають низький матеріальний достаток, однак докладають належних зусиль, щоб вибратися зі стану бідності, поліпшити свій рівень життя
Активність соціальна
одна з характерних рис способу життєдіяльності соціального суб’єкта, що відображає рівень спрямованості здібностей, знань, навичок, концентрації вольових, творчих зусиль на реалізацію невідкладних потреб, інтересів, мети
Актор соціальний
людина, яка займається соціальною діяльністю
Акторно-мережева теорія
підхід в соціальних дослідженнях, який розглядає об'єкти (артефакти, технічні комплекси, тварин тощо) як діючі одиниці соціальних відносин
Акупунктура суспільства
відчутні (уразливі) точки в певних сферах суспільного життя, які можуть майже за незначного впливу на них (діяння) справляти вплив на все життя суспільства, його розвиток
Александер, Джеффрі
(1945) соціолог, представник неофункціоналізму, США
Альтернативна соціологія
напрям у соціологічній теорії, що базується на критиці утилітарних, прагматичних та споживацьких орієнтацій у панівній суспільній системі цінностей щодо ставлення до природи. Пропонується «культурна революція» або «революція свідомості», які докорінним чином мають змінити ставлення суспільства до екологічних проблем.
Альтернативне врегулювання спорів
група процесів, за допомогою яких вирішуються спори і конфлікти без звернення до формальної системи судочинства. Включає: медіацію, переговори, фасилітацію, арбітрування, будь-який інший процес, ефективний для вирішення спору.
Альтернативні стилі життя
(alternative lifestyle) це способи життя, що відрізняються від основних, або взагалі сприймаються як такі, що знаходяться поза межами культурної норми.
Альтруїстичне самогубство
форма самогубства, визначена Дюркгеймом (1897) як явище, що властиве високоінтегрованим суспільствам та деяким типам соціальної організації, в яких соціальна інтеграція настільки ж сильна. Приклади альтруїстичного самогубства - евтанація стариків та немічних в деяких примітивних суспільствах або самогубства честі (зокрема, серед військових).
Амбівалентність
суперечливе, одночасне двоїсте емоційне переживання людини щодо тієї самої події або об'єкта (напр., задоволення і незадоволення, симпатії і антипатії тощо)
Амбівалентність соціальна
несумісність норм, цінностей, оцінок, почуттів, станів свідомості соціального суб’єкта (індивіда, групи), що характеризується подвійним, суперечливим його ставленням до явищ, подій, фактів, процесів
Аналіз даних вторинний
вид дослідження, в якому повторно аналізуються дані, зібрані і, як правило, опубліковані раніше чи / та іншими дослідниками.
Аналіз девіантного випадку
див. Девіантний випадок
Аналіз документів
метод збору первинних соціальних даних, при якому джерелом інформації є текстові повідомлення, що містяться у будь-яких документах, протоколах, доповідях, резолюціях та рішеннях, газетних і журнальних публікаціях, художніх творах, ілюстраціях тощо
Аналіз звичайних подій
один з різновидів квазіекспериментів, тобто експериментів, в яких незалежна змінна не змінюється, а вибирається з наявних випадків. Більшість досліджень, які включають А.З.П. мають структуру "А1 - В - А2", що значить "спостереження-умова-спостереження".
Аналіз подієвий
аналіз даних про історію подій, тобто про час і обставини (коваріатах) їх настання в кордонах спостережуваного періоду часу і про самі ці події
Аналіз порівняльний
різновид вторинного аналізу соціологічної інформації, який полягає у порівнянні результатів досліджень, проведених на різних об’єктах або в різний час одним або різними дослідницькими колективами для узагальнення соціологічної інформації
Аналіз системний
науковий метод пізнання, сукупність методологічних засобів, використовуваних для підготовки й обґрунтування рішень зі складних проблем суспільного життя
Аналіз соціальних мереж
методологія і методи дослідження зв'язків між соціальними акторами. Виникнення цієї методології відносять або до 1930-м, коли в психології сформувався соціометричний підхід, або до 1950-м, коли для аналізу ранніх описових досліджень були застосовані матрична алгебра та теорія графів. Предметом А.С.М. є структура - повторювані, регулярні патерни відносин. Математичний апарат А.С.М. дозволяє досліджувати реляційні дані, властивості зв'язків і відносин, хоча атрибутивні дані також можуть бути включені в аналіз. Іншою важливою особливістю є можливість одночасно використовувати в аналізі дані різного рівня: особливості акторов, підгруп акторов, позицій і цілої мережі.
Аналіз соціального конфлікту
вид управління по вивченню конфліктної ситуації, що здійснюється в наступних напрямах: ідентифікація цілей учасників конфлікту; визначення проблемної ситуації, що передувала конфліктові; встановлення факторів, які сприяли перетворенню проблемної ситуації у конфлікт; вивчення впливу особистісних факторів на виникнення конфлікту.
Аналіз соціологічних даних
аналіз даних, отриманих методами соціологічних досліджень
Аналіз структурний у соціології
метод соціології, який дозволяє з’ясовувати значення окремого соціального явища для функціонування і розвитку певним способом структурованого соціального цілого
Аналіз типологічний
метод дослідження, що базується на розчленуванні складних об’єктів на групи (класи) та дослідженні однорідних груп
Аналіз функціональний у соціології
методологія комплексного дослідження причинно-наслідкових зв’язків, окремих рушійних сил розвитку соціальних явищ і процесів, у якому наголос робиться на пізнанні залежних факторів (функцій)
Аналіз шляховий
метод аналізу даних опитувань, ідея якого полягає у тому, щоб за допомогою техніки приватних кореляцій спробувати усунути вплив деякої змінної на відношення між двома іншими змінними
Ангажування
(фр. engager – залучати, втягувати) – процес витребування інститутами і структурами влади соціальної, політичної активності громадян.
Андерклас
особи з низьким соціальним статусом, які не мають визначеної належності до соціальних класів
Андерсон, Перрі
(1938) соціолог, політолог, один із теоретиків руху «нові ліві», Велика Британія, США
Анкета
впорядкований за змістом і формою перелік питань та висловлювань, втілених у вигляді опитувального листа чи опитувальника
Анкета соціологічна
інструмент збору первинної соціальної інформації; упорядкована за змістом і формою система запитань, об’єднаних планом дослідження для з’ясування проблемної ситуації і вивчення характеристик об’єкта аналізу
Анкетер
особа, яка здійснює збір соціологічої інформації методом анкетного опитування респондентів.
Анкетування
метод дослідження в соціології та психології
Анне сосйоложік
(фр. L'Année Sociologique — Соціологічний щорічник) — соціологічний журнал заснований у 1898 р. Емілем Дюркгаймом, який до кінця свого життя (1913), був його редактором. У журналі публікувалися роботи прихильників ідей Дюркгайма, огляди та рецензії літератури з соціальних наук.
Аномальний
такий, що відхиляється від звичайних норм поведінки (або соціальної структури), в особливості там, де це проглядається як функціональне порушення, або дисфункція.
Аномічне самогубство
форма самогубства, пов'язана з аномією, тобто з суттєвими змінами соціального порядку, типу непередбачуваної катастрофи або швидкого економічного зростання, або іншими подібними порушеннями соціальних сподівань.
Антагонізм соціальний
соціальні відносини між групами, представники яких вважають свої інтереси протилежними
Антинатуралізм
підхід до соціологічного аналізу, що протистоїть природничо-науковій моделі, вважаючи її неадекватною для вивчення людської соціальної діяльності
Антипозитивізм в соціології
негативна реакція на певні тенденції внутрішнього розвитку та інституціоналізації соціологічної дисципліни, оцінювані їх критиками як результат впливу позитивістської мeтодологіі та позитивістських уявлень про нayку та науковість. Різновиди А. розрізняються за тенденціям, що відображають різні етапи конституювання соціології в самостійну наук. дисципліну.
Антропологічний напрямок у соціології
сукупність теорій, що виводять соціальні відносини від антропологічних характеристик людини
Антропологія соціальна
розділ соціології, об'єктами вивчення якого є примітивні і традиційні суспільні системи
Антропологія структурна
соціологічне відгалуження філософської антропології
Антропосоціологія
різновид біологічного напряму в соціології, що обґрунтовує расову нерівність та переносить на людське суспільство біологічні закони боротьби за існування та природнього відбору
Апатія соціальна
крайня форма соціальної пасивності, відмова від будь-яких форм участі у суспільно-політичних процесах
Аристократія праці
див. Робітнича аристократія
Арифметика політична
наука про структуру народонаселення та його природні зміни
Артюхін, Михайло Іванович
радянський і білоруський соціолог. Кандидат філософських наук (1983), керівник Центру моніторингу міграції наукових і науково-педагогічних кадрів Інституту соціології і соціальних технологій НАН Білорусі (з 1999). В 1970 закінчив Брестський державний педагогічний інститут, філологічний факультет. Після закінчення інституту працював учителем в середніх школах Брестської області. Молодший науковий співробітник відділу соціології культури Інституту філософії та права АНБ (1981-1985). Вчений секретар Інституту філософії та права АНБ (1985-1990). Старший науковий співробітник відділу соціології науки Інституту соціології НАН Білорусі (1990-1999). Основні наукові інтереси: соціологія науки, науково-технічна політика країн з перехідною економікою, трудові ресурси як об'єкт державної соціальної політики, наукова міграція і проблеми її державного регулювання. А. брав участь у розробці білоруської концепції моніторингу міграції наукових кадрів, її практичної реалізації. А. - автор понад 50 наукових публікацій, в тому числі на німецькій та англійській мовах.
Архів анкет
систематизоване відповідно до прийнятої класифікації зібрання (бібліотека) анкет, бланків інтерв'ю і друrіх різновидів методич. інструментарію для збору даних методом опитування.
Архів даних, або банки даних
Сховища необроблених даних попередніх соціальних обзорів.
Архів соціологічної інформації
архів даних соціологічних досліджень
Асиметрія в соціології
Див. Симетрія
Аскрипція
просування соціальними «сходинками» завдяки зовнішнім, незалежним від індивіда, групи властивостям (соціальному становищу, фізичним даним та ін.)
Асоціалізація
засвоєння особистістю норм, цінностей, ролей, стереотипів поведінки, які спричиняють деформацію суспільних відносин, дисгармонію у взаємодії людини і природи
Асоціальна поведінка
див. Девіантна поведінка
Асоціація
1) інтуїтивно встановлюваний, неявний зв’язок між об’єктами або явищами; 2) організація, що об’єднує індивідуальних або колективних учасників відповідно до спільних прагматичних інтересів
Асоціація професійна соціологічна
заснована в 1993 р у зв'язку з припиненням діяльності Accoціaціі радянської соціологічної. Основне завдання - підтримання та розвиток про професійних зв'язків не тільки в Російській Федерації, а й за її межами. Членство в Асоціації індивідуальне.
Асоціація соціологічна американська
(American Sociologiсаl Association) зорієнтована стабілізувати соціологічні дослідження, підвищувати їх якість, сприяти розвитку социологич. освіти, організовувати дискусії між вченими, зайнятими вивченням соц. проблем. АСА виникла в 1905 р. як Амер. соціологіч. товариство, нинішню назву отримала в 1959 р. В даний час налічує близько 12 000 членів. У ній розрізняють три категорії членства: постійні члени, чл.-кор., студенти.
Асоціація соціологічна британська
Була заснована в 1951 р. як професійна орrанізація англ. соціологoв з цeлью сприяти розвитку соціологіч. досліджень, координувати наук. діяльність в країні, допомагати в організації практич. застосування результатів соціологіч. досліджень.
Асоціація соціологічна міжнародна
міжнародне об’єднання національних і регіональних організацій, дослідницьких інститутів, які ведуть наукову роботу в галузі соціології, діє з 1949
Асоціація соціологічна радянська
громадська наукова організація, яка об’єднувала колективи і окремих осіб, що працювали в галузі соціології (1958–1991)
Асоціація соціологічна українська
???
Астахова, Валентина Іларіонівна
(нар. 1935) - відомий український соціолог, фахівець у галузі соціальної структури суспільства, соціології освіти і соціології молоді. З 80-х ХХ ст. очолює наукову школу харківських соціологів, що досліджують проблеми освіти. Наукова школа сформована на творчій основі науково – педагогічним колективом кафедри соціології і політології Національної юридичної академії.
Атавізм соціальний
прояв в соціальній поведінці сучасних людей елементів, характерних для первісної людини або тварини
Атомізація соціальна
атомізація суспільна, послаблення традиційних суспільних взаємозв’язків, формалізація суспільних відносин
Атрактор соціальний
структура, що виникає в самоорганізаційній моделі соціальної динаміки суспільства і являє собою форму соціального кооперативного об'єднання, яка внутрішньо притаманна соціальній системі, будучи наперед заданою властивостями цієї системи
Аутвейт, Вільям
(1949) британський соціолог. Доктор філософії, професор університету Сассекс, Брайтон (Англія). Основні роботи: "Формування понять в соціальній науці" (1983), "Розуміння соціального життя" (1986), "Нові філософські концепції соціальних наук. Реалізм. Герменевтика і критична теорія" (1987). Редактор (спільно з Т.Боттомором) словника "Соціальна думка двадцятого століття" (1993). Спираючись на роботи Бхаськара, А. доповнює реалістську стратегію концепціями інтерпретації, які були розроблені в рамках герменевтики і критичної теорії. Соціальні явища, по А., концептуально залежні від способів, якими вони інтерпретуються включеними в них людьми і зовнішніми спостерігачами. Поняття і теорії суспільних наук повинні мати матеріальний, реальний зв'язок з теоріями діячів, діючих суб'єктів в життєвому світі. Суспільні науки більш пов'язані з мисленням на основі здорового глузду. Вони не стільки повідомляють нове знання, скільки дають більш адекватні формулювання наших інтуїцій щодо соціальних подій. Більше того, елементарні структури суспільства не просто інтерпретовані, але суть не що інше як інтерпретація, символи, за якими криється світ дієвих речей і світ діяча. Методологія та онтологія, по А., повинні бути аналітично розведені, різні методи доречні в різних контекстах, а реалістська метапарадигма не дає можливості зробити між ними вибір.
Аутопоезіс
термін, що означає самовідтворення системи на основі саморегуляційних властивостей
Аутсайдер
особа, група осіб або організація, що відрізняються найнижчими досягненнями в певній галузі
Афективна дія
див. Типи соціальної діяльності
Афіліативні мережі
бімодальні соціальні мережі (гіпермережі), побудовані за критерієм участі акторів в одних і тих же подіях або приналежності до соціальних груп
Афонін Едуард Андрійович
(29.11.1948, м. Кунгур Пермської обл. Рос. Федер.) – укр. соціолог, політолог, фах. у галузі держ. упр-ня і прогноз. зовнішн. та внутрішн.-політ. процесів.
Ацефалія (соціологія)
див. Сегментарні суспільства
Ашин, Генадій Костянтинович
(1930) радянський і російський соціальний філософ, соціолог, політолог. Закінчив МДІМВ (1953). Доктор філософських наук (1970), професор (1972). Зав. кафедрою філософії МГИМО (1974-1985). Головні напрямки наукових досліджень: теоретична і емпірична соціологія Заходу, психологія політичного лідерства та пануючих еліт, феномени масової культури. Сформулював ідею "проміжної" культури - опосередкованої ланки між елітарною і масовою культурою. Одним з перших у радянській соціології досліджував проблеми еліти, лідерства, масового суспільства. Осмислив базові типи рекрутування еліт, проблематику елітної освіти. На думку А., теорія еліт може бути доповнена і конкретизована сучасними розробками з проблеми класів та класових відносин у суспільстві. А. - автор більше 150 наукових робіт, в тому числі: "Основні напрямки сучасної буржуазної соціології" (1960), "Сучасна буржуазна соціологія" (1965), "Доктрина" масового суспільства "(1971)," Критика сучасних буржуазних концепцій лідерства "(1978), "Сучасні теорії еліти" (1985), "Теорія політичної еліти. Основи політології "(1992)," елітологіі. Становлення. Основні напрямки" (1995) тощо.