Level 15 Level 17

241 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ὁ πάγος, ου
холм
τὸ πάθημα, τος
страдание
τὸ πάθος, ους
страдание, страсть
ὁ παιδαγωγός, οῦ
воспитатель, наставник
ἡ παιδεία, ας
воспитание, культура
ἡ παίδευσις, εως
воспитание, обучение
παιδεύω
воспитывать
παίζω
играть
ὁ παῖς, παιδός
ребенок, сын
ἡ παῖς, παιδός
ребенок, дочь
παίω
бить
πάλαι
давно, с давних времен
παλαιός, ά, όν
древний, старый
πάλιν
снова, обратно
τὰ Παναθήναια, ων
Панафинеи
οἱ Πανέλληνες, ων
все греки
πανταχόθεν
отовсюду
πανταχοῦ
повсюду
τὸ Παντικαπαῖον, ου
Пантикапей, ныне Керчь
παντοῖος, α, ον
всяческий
πάντοτε
постоянно
πάντως
всячески
πάνυ
очень, весьма
παρά (+gen.)
от
παρά (+dat.)
при, напротив
παρά (+acc.)
вдоль, мимо, напротив
παραδίδωμι
передавать
παρακάθημαι
сидеть напротив
παραλαμβάνω
принимать, перенимать
παραλείπω
оставлять в стороне
παραπλέω
плыть мимо
παρασκευάζω
снаряжать, подготавливать
παρατρέχω
пробегать мимо
πάρειμι
проходить мимо
πάρειμι
присутствовать, быть возле
παρόν (+dat.)
есть возможность
παρελαύνω
гнать мимо, проезжать мимо
παρέρχομαι
проходить мимо
παρέχω
давать, предоставлять, позволять
ἡ παρθένος, ου
девушка, дева
ὁ Παρθενών, ῶνος
Парфенон
παρίημι
опускать, пропускать, допускать
ὁ Παρνασσός, οῦ
Парнас
πᾶς, πᾶσα, πᾶν
весь, всякий
πάσχω
страдать, терпеть, испытывать
ὁ πατήρ, πατρός
отец
ἡ πατρίς, ίδος
отечество
πάττω
посыпать
παύω
пресекать, заставлять прекратить
τὸ πεδίον, ου
равнина
πεζῇ
пешком
πεζός, ή, όν
пеший
ὁ πεζός
пехота
πείθω
убеждаьб
ἡ πειθώ, οῦς
убеждение
πεινάω
быть голодным, проголодаться
ὁ Πειραιεύς, έως
Пирей
πειράομαι
пытаться
πείρω
пронзать
πελάζω
приближаться
ἡ Πελοπόννησος, ου
Пелопоннес
πέμπτος, η, ον
пятый
πέμπω
посылать
πένης, ητος
бедный
τὸ πένθος, ους
страдание, траур
ἡ Πενία, ας
бедность
τὸ πένταθλον, ου
пентатлон, пятиборье
πέντε
пять
πέποιθα
быть убежденным
περαίνω
пересекать, доводить до конца, совершать
πέραν
по ту сторону
ὁ Περγαμηνιός, οῦ
пергамец
πέρθω
разрушать
περί (+gen.)
об, о
περί (+acc.)
вокруг, около
ὁ Περίανδρος, ου
Периандр (коринфский тиран)
περιβάλλω
набрасывать, налагать
περίειμι
обходить
ὁ περίοικος, ου
периэк, свободный человек без гражданских прав
περιπατέω
гулять вокруг, обходить
ὁ περίπλους, ου
плавание вокруг
περιττός, ή, όν
излишний, избыточный
περιφέρω
носить кругом, обносить
ὁ Πέρσης, ου
перс
πετάννυμι
распростирать
πέτομαι
летать
ἡ πέτρα, ας
скала
ἡ πηγή, ῆς
источник
πήγνυμι
вколачивать, укреплять
πιέζω
давить, угнетать
πικρός, ά, όν
горький
πίμπλημι
наполнять
πίμπρημι
сжигать
ὁ πίναξ, ακος
доска, карта, картина
πίνω
пить
πιπράσκω
продавать
πίπτω
падать
πιστεύω
верить
ἡ πίστις, εως
вера, верность
πιστός, ή, όν
верный
ἡ πίττα, ης
смола
ἡ πίτυς, υος
сосна
πλάζω
сбивать с пути
αἱ Πλαταιαί
Платеи, город в Беотии
πλάττω
лепить, создавать
πλείων, πλεῖστος
больший, наибольший
οἱ πλεῖστοι
большинство
πλέκω
плести
πλέον
больше
πλέω
лыть
τὸ πλῆθος, ους
множество, толпа
πλήθω
быть полным
πλήν (+gen.)
кроме
πλήρης, ες
полный
πληρόω
наполнять
πλησιάζω
приближаться
πλήττω
бить, поражать
τὸ πλοῖον, ου
корабль
ὁ πλοῦς, οῦ
плавание
πλούσιος, α, ον
богатый
πλουτέω
быть богатым
ἡ πλουτοκρατία, ας
плутократия, власть богатых
ὁ πλοῦτος, ου
богатство
πλύνω
полоскать, стирать
πνέω
дышать
ὁ Πνύξ, Πυκνός
Пникс (холм в Афинах)
πόθεν
откуда
ποθέω
желать, тосковать по ком-либо
ποῖ
куда
ποιέω
делать
τὸ ποίημα, τος
вещь, произведение, стихотворение
ἡ ποίησις, εως
приготовление, созидание, творчество
ὁ ποιητής, οῦ
изготовитель, создатель, поэт
ποικίλος, η, ον
пестрый
ὁ ποιμήν, ένος
пастух
ποῖος, α, ον
какой (вопр.)
πολεμέω
воевать
πολεμικός, ή, όν
военный, воинственный
πολέμιος, ία, ιον
вражеский
ὁ πολέμιος
враг
ὁ πόλεμος, ου
война
πολιορκέω
осаждать город
ἡ πόλις, εως
полис, город
τὸ πόλισμα, τος
городок
ἡ πολιτεία, ας
государство, государственный строй
πολιτεύω
быть гражданином, управлять
ὁ πολίτης, ου
гражданин
πολιτικός, ή, όν
государственный
ὁ πολιτικός
политик
πολλάκις
часто
πολλαχοῦ
во многих местах
ὁ πόλος, ου
полюс, небесная ось, небо
πολύς, πολλή, πολύ
многий, большой
οἱ πολλοί
большинство
πολύτλας, αντος
многострадальный
ἡ πομπή, ῆς
праздничная процессия
πονέω
трудиться
ὁ πόνος, ου
труд, трудность
ὁ πόντος, ου
море
ἡ πορεία, ας
путешествие
πορεύομαι
путешествовать, отправляться в путь
πορθέω
разрушать
πορίζω
доставлять
πορφυροῦς, ᾶ, οῦν
пурпурный
πόσος, η, ον
какой (по величине), сколь великий
ὁ ποταμός, οῦ
река
πότε
когда?
ποτέ
когда-нибудь
πότερον... ἤ
или... или...
πότερος, α, ον
который (из двух)
τὸ ποτήριον, ου
кубок
ποῦ
где?
ὁ ποῦς, ποδός
нога
τὸ πρᾶγμα, τος
дело, вещь
ἡ πρᾳότης, ητος
кротость
πράττω
делать, совершать
εὖ πράττω
быть в хорошем состоянии
κακῶς πράττω
быть в дурном состоянии
πρέπει
должно, подобает
ἡ πρεσβεία, ας
посольство
πρέσβυς
старый
οἱ πρέσβεις
послы, посольство
ὁ πρεσβευτής, οῦ
посол
πρεσβύτερος, α, ον
старший
πρίν
прежде чем
πρό (+gen.)
перед
προάγω
проводить вперед, побуждать
προβαίνω
проходить вперед
τὸ πρόβατον, ου
овца
οἱ πρόγονοι, ων
предки
προδίδωμι
предавать
ὁ προδότης, ου
предатель
ἡ προθυμία, ας
рвение
προίστημι
ставить впереди
προλαμβάνω
брать наперед, предупреждать в чем-либо
προλέγω
выбирать предпочтительно, предсказывать
ὁ πρόμαχος, ου
боец передового отряда
ὁ Προμηθεύς, έως
Прометей
ὁ προπάτωρ, ορος
предок
τὰ Προπύλαια, ων
Пропилеи
πρός (+acc.)
к, против
πρός (+gen.)
от
πρός (+dat.)
при
προσαγορεύω
обращаться с речью
προσάγω
приводить, вести против
προσβάλλω
прибавлять
προσέχω τὸν νοῦν
обращать внимание
προσήκει
подходит, подобает, приличествует
προσκτάομαι
дополнительно приобретать
ἡ πρόσοδος, ου
доход
προσπίπτω
выпадать
προσπλέω
подплывать
ὁ προστάτης, ου
начальник, заступник
προστάττω
приказывать, предписывать
προστίθημι
прикладывать, прибавлять
προσφέρω
приносить
τὸ πρόσωπον, ου
лицо, персона, маска
πρότερον
ранее
πρότερος
первый, более ранний
προτρέπω
побуждать, поощрять
προτρέχω
выбегать вперед
ὁ προφήτης, ου
прорицатель
προχωρέω
продвигаться вперед, удаваться
πρωί
рано утром
ὁ Πρωταγόρας, ου
Протагор
πρῶτος, η, ον
первый
τὸ πρῶτον
сперва
πταίω
наталкиваться
τὸ πτερόν, οῦ
крыло
ὁ Πτολεμαῖος, ου
Птолемей (имя многих царей Египта)
ἡ Πυθία, ας
Пифия
ὁ Πύθων, ωνος
Пифон
ἡ πύλη, ης
ворота
πυνθάνομαι
узнавать, расспрашивать
τὸ πῦρ, ός
огонь
ἡ πυραμίς, ίδος
пирамида
πυρόω
предавать огню
πωλέω
продавать
πῶς
как?
πως
как-нибудь
ὁ πύργος, ου
башня, твердыня