Level 42 Level 44
Level 43

lesson 22


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pi2
da4 yi1
大衣
ran2
dang1 ran2
当然
duan3
shen1
qian3
fei2
shou4
shi4
he2 shi4
合适
zhong3
ying4
gai1
ying1 gai1
应该
nai3
niu2 nai3
牛奶
chou1
yan1
chou1 yan1
抽烟
pai1
pai1 zhao4
拍照
zai3; zi3
niu2 zai3
牛仔
ku4
niu2 zai3 ku4
牛仔裤
shuang1
xie2
shi4
zhen1
pai2
ming2 pai2
名牌
jin4 kou3
进口
zhi4
zao4
zhi4 zao4
制造
zhong1 guo2 zhi4 zao4
中国制造
dong3
ai1
yang4 zi5
样子
cuo4
bu4 cuo4; bu2 cuo4
不错
dou1, du1
shou3 du1
首都
jie1