Level 13 Level 15
Level 14

Buitenshuis


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bēizi
alle soorten glazen, kopjes en bekers
chá bēi
theekopje
bōlí bēi
glas
lái
komen
géi wǒ lái yì bēi guǒzhī
geef me een glas sap
géi wǒ lái yì bēi rèshuǐ
geef me een glas warm water
píngzi
fles
qíng gěi wǒ yì píng shuǐ
geef me alstublieft een fles water
nǐ yào shénme?
wat zou u graag willen?
géi wǒ lái yì bēi chá
geef me een kopje thee
géi wǒ yìdiǎn'r niúnǎi
geef me wat melk
shíyī
elf; 11
shíèr
twaalf; 12
shíqī
zeventien; 17
èrshí
twintig; 20
dōngxi
ding
shìchǎng
markt
cài shìchǎng
groentemarkt
wǒmen qù...ba
laten we naar ... gaan
wǒmen qù cài shìchǎng ba
laten we naar de groentemarkt gaan
qúkuǎnjī
pinautomaat
qián
geld
qǔ qián
geld pinnen
yàodiàn
apotheek
shāngdiàn
winkel
shāngchǎng
winkelcentrum
chāoshì
supermarkt
wǒ yào qù chāoshì mǎi dōngxi
ik wil gaan winkelen in de supermarkt
qì chē
auto
chūzū chē
taxi
zuò chūzū chē
een taxi nemen
shīfu
woord om je tot een chauffeur of een geschoold werknemer te richten
yínháng
bank
shū
boek
shūdiàn
boekhandel
xiǎng
denken; willen; graag zouden willen
mǎi
kopen
mǎi dōngxi
dingen kopen; gaan winkelen
guàngjiē
gaan winkelen (als activiteit)
wǒ yào qù yínháng qǔ qián
ik wil wat geld pinnen
nàgè yínháng yǒu qǔkuǎnjī ma?
is er een pinautomaat bij die bank?
wǒmen qù mǎi dōngxi ba
laten we gaan winkelen
wó xiǎng qù guàngjiē
ik wil gaan winkelen
hěndūo
veel; een hoop
chāoshì yóu hěn duō rén
er zijn veel mensen in de supermarkt