Level 11 Level 13
Level 12

Verdwaald in de ruimte


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
měi
elke
měigè
elke; iedere
měitiān
elke dag
wǒ měi tiān zùo dìtiě shàngxué
ik ga elke dag met de metro naar school
nǐ měi tiān zěnme shàngbān?
hoe ga je elke dag naar je werk?
nǐ zuò jǐ lù gōngjiāo chē qù shàngbān?
welke buslijn neem je om naar je werk te gaan?
wǒmen zuò yāo líng qī lù chē qù shàngkè
we nemen buslijn 107 om naar de les te gaan
nǐ zěnme qù shàngbān, kāichē háishì zuò dìtiě?
hoe ga je naar je werk? Met de auto of met de metro?
chéngshì
stad
zhōngxīn
centrum
shì zhōngxīn
stadscentrum
wǒmen gōngsī zài shì zhōngxīn
ons bedrijf is in het stadscentrum
yīyuàn
ziekenhuis
gōngyuán
park
jiǔbā
bar
jùyuàn
theater
túshūguǎn
bibliotheek
dànshì
maar
shì zhōngxīn yǒu shūdiàn ma?
is er een boekhandel in het stadscentrum?
shì zhōngxīn méiyǒu shūdiàn, dànshì yǒu túshūguǎn
er is geen boekhandel ins het stadscentrum, maar er is een bibliotheek
dìtú
kaart
zhǐnánshū
gids
zhǎo
vinden; zoeken
mílù
verdwaald
wǒmen mílù le
we zijn verdwaald
nálǐ
waar
...zài nálǐ?
waar is ... ?
zài nàlǐ
daarzo; daar
huǒchē zhàn zài nálǐ?
waar is het treinstation?
gōngyuán zài nàlǐ
het park is daarzo
yīyuàn bú zài zhèlǐ
het ziekenhuis is niet hier
nǐ yǒu dìtú ma?
heb je een kaart?
máfan
lastig; storend; probleem
wǒmen yǒu yígè máfan
we hebben een probleem
nǐ xiànzài qù nálǐ?
waar ga je nu naartoe?
zhèngzài
net ... aan het doen zijn
tā zhèngzài qù jiǔbā
ze gaat naar een bar
wó xiǎng zhǎo túshūguǎn
ik wil de bibliotheek vinden