Level 31
Level 32

Navigatie-instructies


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bówùguǎn
museum
jiàotáng
kerk
jiǔdiàn
hotel
jiànshēn fáng
sportschool
qiáo
brug
diànyǐngyuàn
bioscoop
chóngfù
herhalen
kāichē
rijden
jìn
dichtbij
yuǎn
ver
fùjìn
dichtbij; in de buurt
zài …… fùjìn
in de buurt van ...
yáo yuǎn
ver weg
lí...jìn
in de buurt van ... ; dicht bij ...
lí...yuǎn
ver weg van ...
jiù zài zhèlǐ
hierzo
zhè fùjìn yǒu bówùguǎn ma?
is er een museum in de buurt?
jiànshēn fáng jiù zài zhèlǐ
de sportschool is hierzo
jiǔdiàn zài nàlǐ
het hotel is daarzo
qiáo lí jiǔdiàn hěn jìn
de brug is erg dicht bij het hotel
diànyǐngyuàn lí bówùguǎn hěn yuǎn
de bioscoop is ver weg van het musem
jiàotáng zài jiǔbā fùjìn
de kerk is dicht bij de bar
biàn
eenmaal; een keer
zài shuō yí biàn
zeg dat nog eens
qǐng zài shuō yí biàn
kunt u dat herhalen?
nǐ kéyǐ kāichē dàiwǒqù jiǔdiàn ma?
kan je me daar dit hotel rijden?