Level 4 Level 6
Level 5

Tijd & ruimte


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sānshí
dertig; 30
sìshí
veertig; 40
yìbǎi
honderd; 100
sìshíliù
zesenveertig; 46
èrshísì
vierentwintig; 24
sānbǎi
300
shíjiān
tijd
xiǎoshí
uur
fēnzhōng
minuut
miǎo
seconde
yùyuē
afspraak
yuēhuì
date; afspraakje
rìqī
datum
kāihuì
een vergadering hebben
chà
ontbrekend; verschil
shénme shíhòu
wanneer
…… diǎn zhōng
... uur (na tijdsaanduiding)
xiànzài
nu
xiànzài jí diǎn?
hoe laat is het nu?
liáng diǎn zhōng
twee uur
xiànzài bādiǎn sānshí
het is nu half negen
chà shífēn liángdiǎn
het is tien voor twee
wúdiǎn líng liùfēn
het is zes minuten over vijf