Level 6 Level 8
Level 7

Tijd & ruimte


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wǎn
laat
zǎo
vroeg; ochtend
zǎoshàng
ochtend
shàngwǔ
laat in de ochtend
xiàwǔ
namiddag
wǎnshàng
avond
yèwǎn
nacht
zǎoshàng bā diǎn zhōng
acht uur 's ochtends
xiàwǔ sān diǎn bàn
half vier 's middags
wǎnshàng jiǔ diǎn shíwǔ
kwart over negen 's avonds
nǐmende yuēhuì shì shénme shíhòu?
wanneer is jullie afspraakje?
zài jǐ diǎn?
hoe laat?
chà shí fēn sì diǎn
om tien voor vier
zài yī diǎn zhōng
om één uur
guānmén
een deur dichtdoen; sluiten
kāimén
een deur opendoen; openen; opengaan
xiànzài yínháng kāimén ma?
is de bank nu geopend?
chāoshì zǎoshàng jiǔ diǎn kāimén, wǎnshàng shí diǎn guānmén
de supermarkt opent om 9 uur 's ochtends en sluit om 10 uur 's avonds
kànjiàn
kijken en zien