Level 2
Level 1

1 - 30


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I am taking a piss.
Tôi đang đi tè.
The boy wants to go for a piss.
Thằng nhóc muốn đi tè.
I have a call of nature.
Tôi cần đi vệ sinh.
What about its price?
Nó giá bao nhiêu vậy?
It's $200.
Nó giá 200 đô la.
It’s too expensive.
Mắc quá.
When will you be leaving?
Khi nào anh/chị đi?
I have a complaint to make.
Tôi muốn than phiền.
Nothing to complaint.
Không có gì để than phiền cả.
Stop complaining.
Hãy thôi than vản đi.
Darling, I’m very tired.
Anh ơi, em mệt quá.
I’m whacked.
Tôi mệt quá chừng.
You tire me out with all your questions.
Hỏi hoài, mệt quá.
What kind of course are you looking for?
Anh đang tìm lớp học môn gì?
Have you found any courses?
Bạn tìm được lớp học thêm chưa?
Do you want any one-to-one private tutors?
Em có cần gia sư kèm riêng không?
Are you looking for a course to suit you?
Bạn đang tìm lớp phù hợp à?
Are you a student?
Cô có phải là sinh viên không?
I'm majoring in English.
Mình chuyênTiếng Anh.
Which year are you in?
Bạn học năm mấy?
I am a sophomore.
Mình là sinh viên năm hai.
I’ve just graduated.
Mình vừa tốt nghiệp.
He blacks out.
Anh ta tắt đèn.
I’m browned off with this place.
Tôi phát chán nơi này.
She is green with envy.
Cô ấy rất ganh đua.
I am tickled pink.
Tôi rất vui.
I am in the red.
Tôi đang mắc nợ.
This doctor tells a white lie.
Bác sĩ này nói dối vô hại.
What kind of movies do you like?
Bạn thích loại phim nào?