Level 14 Level 16
Level 15

421 - 450


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
It’s six thirty.
Bây giờ là 6 giờ 30 phút.
It’s half past seven.
Bây giờ là 7 giờ 30 phút.
It’s a quarter to nine.
Bây giờ là 9 giờ kém 15.
When do you go to school?
Khi nào bạn đi học?
Hurry up or we'll be late for school.
Nhanh lên không thì trễ học mất.
It’s quite early. Take your time.
Còn khá sớm, cứ từ từ thôi.
What time do you make it?
Mấy giờ thì anh đến?
It’s half past eleven.
Bây giờ là 11 giờ 30.
When was that?
Lúc nào?
See you again the day after tomorrow.
Gặp lại anh vào ngày kia nhé.
The day before yesterday I met him.
Hôm kia tôi gặp anh ta.
I love algebra and geometry.
Tôi yêu môn đại số hình học.
The answer is Zero.
Đáp án là bằng 0.
Zero is less than one.
0 nhỏ hơn 1.
That is worth one hundred dollars.
Cái đó trị giá 100 đô la.
That’ll be one thousand dollars.
Tất cả là 1.000 đô la.
He runs second.
Anh ấy chạy về thứ nhì.
A half hour passed.
Nửa giờ đã trôi qua.
It’s a quarter past three.
3 giờ 15.
How would you like the money?
Anh muốn loại tiền nào?
I’ve got my passport.
Tôi có đem hộ chiếu đây.
Your account’s overdrawn.
Tài khoản của anh bị rút lố.
I want to open an account.
Tôi muốn mở một tài khoản.
I’d like to cancel this cheque.
Tôi muốn hủy tấm séc này.
Could you please insert your card?
Vui lòng đưa thẻ vào?
Enter your PIN, please.
Nhập mã PIN.
Incorrect PIN, please.
Mã PIN sai.
Your cash is being counted.
Máy đang đếm tiền của bạn.
Hit the road.
Lên đường thôi.
I got stuck in the traffic.
Tớ bị tắt đường.