Level 17 Level 19
Level 18

511 - 540


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
That’s not true.
Điều đó không đúng.
Nothing doing.
Hoàn toàn sai.
Certainly not.
Chắc chắn là không.
That won’t do.
Sẽ không được gì đâu.
That's a bunch of lies.
Toàn là lời bịp bợm.
That’s out of question.
Điều đó là không thể được.
That’s unthinkable.
Không thể nghĩ như vậy.
Nonsense.
Vô lý.
Not likely.
Không thể đâu.
Not in a million years.
Dứt khoát là không bao giờ.
Get out of it.
Đừng nói nhảm nữa.
What a story.
Đúng là đặt điều.
I’m deaf.
Tôi bị điếc.I’m_deaf..mp3
I suffer from hearing loss.
Tôi không thể nghe được.
The noise is deafening.
Ồn điếc lỗ tai.
Her ears are ringing.
Tai cô ấy cứ ù lên.
Delicious.
Ngon tuyệt.
Would you like a taste?
Chị có muốn nếm thử không?
I feel like eating.
Tôi thấy thèm ăn.
What smells?
Mùi gì vậy.
What’s the scent?
Mùi thơm gì vậy?
My hair's standing on end.
Tôi sợ dựng tóc gáy.
I’m chilled to the bone.
Tôi lạnh thấu xương.
It’s as soft as silk.
Nó mềm như lụa.
We have good eyesight.
Chúng ta có thị lực tốt.
It’s as hard as rock.
Nó sưng như đá.
I have 9/10 vision.
Thị lực của tôi là 9/10.
John speaking.
John đang nghe đây.
It’s Jane here.
Jane đây.
Could I speak to Victoria, please?
Cho tôi nói chuyện với Victoria.