Level 1 Level 3
Level 2

31 - 60


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Have you bought any tickets?
Bạn mua vé xem phim chưa?
Is there anything new in the theatre?
Ngoài rạp có phim gì mới không?
The film is too boring.
Bộ phim này chán quá.
Do you have an appointment?
Bạn có hẹn trước không?
When would you like to have an appointment?
Bạn muốn hẹn khi nào?
Is tomorrow possible?
Ngày mai được không?
What time would you like?
Bạn muốn mấy giờ?
As soon as possible.
Càng sớm càng tốt.
My stomach really hurts.
Bụng tôi đau nhiều lắm.
Can you help me?
Giúp tôi với?
Please, give me a hand.
Làm ơn, hãy giúp tôi với.
I need your favor.
Tôi cần anh giúp.
Certainly.
Chắc chắn
Do you mind helping me?
Phiền anh giúp tôi nhé?
Would you mind doing me a favor?
Phiền anh giúp tôi với?
Not at all.
Không sao.
Pardon me.
Thứ lỗi cho tôi.
That’s very disappointing.
Điều đó thật đáng thất vọng
I’m really disappointed.
Tôi rất thất vọng.
He is in low spirits.
Anh ta mất hết ý chí rồi.
I’m feeling down.
Tôi đang tuyệt vọng.
I’m tired to death.
Tôi chán đến tận cổ.
I need a change of scenery.
Tôi cần đi đổi gió.
His heart is broken.
Trái tim anh ấy tan nát.
Fantastic.
Tuyệt cú mèo.
Good work.
Anh làm tốt lắm.
Good job.
Làm tốt lắm.
Way to go.
Tốt lắm.
Well done.
Rất tốt.
You’re so good.
Anh tốt lắm.