Level 22 Level 24
Level 23

661 - 690


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Explain yourself.
Giải thích đi.
I did it.
Tôi thành công rồi.
I’m on my way.
Tôi đến ngay.
I’m realy dead.
Tôi chết chắc rồi.
I was just thinking.
Tôi chỉ nghĩ vu vơ thôi.
Make some noise.
Sôi nổi lên nào.
Mark my words.
Nhớ lời tôi.
Me? Not likely.
Tôi hả? Không đời nào.
You bastard.
Đồ tồi.
What’s on your mind?
Bạn lo lắng gì vậy?
Who cares.
Ai thèm quan tâm.
The less the better.
Càng ít càng tốt.
No kidding.
Không đùa đâu.
Right the wrong.
Sửa chữa sai lầm.
Is that so?
Vậy hả?
I feel blue.
Tôi cảm thấy buồn.
Let it be.
Mặc xác nó.
Once in a lifetime chance.
Cơ hội ngàn năm có một.
I just couldn’t help it.
Tôi không kiềm chế được.
Don’t stick your nose in there.
Đừng có nhúng mũi vào việc đó.
Take your time.
Cứ từ từ.
One way or another.
Cách này hay cách khác.
Poor you.
Tội nghiệp bạn quá.
Same here.
Đây cũng vậy.
Step by step.
Từng bước một.
So be it.
Vậy thì làm đi.
Don’t kill yourself.
Đừng cố sức quá.
Do as I say.
Làm theo lời tôi.
Definitely.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Wait and see.
Chờ xem.