Level 4 Level 6
Level 5

121 - 150


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
What is Nha Trang famous for?
Nha Trang nổi tiếng về cái gì?
What's the specialty here?
Đặc sản ở đây là gì?
How nice the waterfall is.
Thác nước mới đẹp làm sao.
The pyramid is amazing.
Kim tự tháp quả là hùng vĩ.
Excuse me. Check please.
Làm ơn tính tiền giùm tôi.
How was everything?
Món ăn thế nào?
Would you like this to-go?
Bạn có muốn đem về không?
Here’s your receipt.
Đây là hóa đơn của anh/chị.
You’re welcome.
Không có chi.
I’ve come to collect my tickets.
Tôi đến để lấy vé.
I booked on the Internet.
Tôi đã đặt vé trên mạng.
Here's my booking reference.
Đây là mã số đặt vé của tôi.
Where are you flying to?
Anh/chị bay đi đâu?
Yes, it may be nice.
Vâng, ý đó có lẽ hay đấy.
We’re intending to go abroad.
Chúng tôi định đi nước ngoài.
The wedding is at 4 o’clock.
Hôn lễ sẽ diễn ra lúc 4 giờ.
There’ll be 45 guests.
Sẽ có 45 khách đến.
I’m seeing Michael tomorrow night.
Tôi sẽ gặp Michael tối mai.
We are going to the pictures.
Chúng ta sẽ đi chụp hình.
What’s the new market like?
Ngôi chợ mới như thế nào?
It’s bigger than the old one.
Nó to hơn cái cũ.
It’s twice as big.
Nó lớn gấp đôi.
It’s spacious.
Nó rộng rãi lắm.
Marvelous and cheap.
Tốt mà rẻ.
It’s very modern.
Nó rất hiện đại.
What is he like?
Anh ta trông thế nào?
He’s dark and slim.
Anh ta đen và gầy.
What about the supermarket?
Còn siêu thị thì như thế nào?
I am fond of marigold.
Tôi rất thích cúc vạn thọ.
I want to eat Banh Chung.
Tôi muốn ăn bánh chưng.