Level 2
Level 1

P15 Een ellendig lot


58 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
o
nacht
ἡ νύξ, νυκτός
gouden
χρυσοῦς/χρυσεός
zwart, donker
μέλας, μέλανος, vrl. μέλαινα onz. μέλαν
1.in 2. op 3. bij
ἐν + dat.
deze, dit
ὅδε ἥδε τόδε bijvoeglijk gebruikt
hoofd
τὸ κάρα (dat. κάρᾳ)
die, dat, wie, wat
ὅς ἥ ὅ
die (-περ versterkt het betr. vnw.)
ὅσπερ ἥπερ ὅπερ
dragen, brengen
φέρω fut.οἴσω
bron, water, stroom
ἡ πηγή
op iemand afgaan, zoeken
μετέρχομαι + acc.
niet
οὐ
iets, een of ander
τι, τινός
zo groot, zo veel
τοσόσδε
(aan)komen, arriveren, bereiken
ἀφικνέομαι perf. ἀφῖγμαι
(benadrukt het voorafgaande woord:) dus, dan, uiteraard, natuurlijk, eigenlijk (kan soms onvertaald blijven)
δή
iemand, een of andere
τις, τινός
1.maar 2. vooruit!
ἀλλά
arrogantie, misdadigheid
ἡ ὕβρις
aanwijzen, tonen, aantonen
δείκνυμι
god
ὁ θεός
Aegisthus, minnaar van Clytaemnestra
Αἴγισθος
zoals, als; toen, nadat
ὡς
laten gaan, laten horen
ἀφίημι
groot, belangrijk
μέγας, μεγάλου
vader
ὁ πατήρ, πατρός
comparativus van μέγας
μείζων
en; kan ook vooruit wijzen naar een volgend καὶ
τε
de, het; hij, zij, het
ὁ ἡ τό
want,immers,namelijk, (in vraagzinnen) dan
γάρ
moeder
ἡ μήτηρ, μητ(ε)ρός
mijn, mijn eigen
ἐμός
reputatie
ἡ δόξα
eruit gooien, verdrijven, verbannen
ἐκβάλλω + gen.
ik
ἐγώ
huis, huishouden (ook in mv)
ὁ οἶκος
een dienst bewijzen
χάριν δίδωμι
leggen, plaatsen, zetten
τίθημι
echtgenoot, man
ὁ πόσις, πόσιος
wagen, durven
ἔτλην(aor.van τολμάω)
gunst, dienst, dank
ἡ χάρις, χάριτος (acc. ook) χάριν
maar
δέ (μεν in de vorige zin)
en
δέ na komma
ander, overig
ἄλλος
kind, jongen, slaaf
ὁ παῖς, παιδός
dat
ὡς na ww van zeggen
van de kant van, vanaf, van
παρά + gen.
Hoe ...!, wat...!
ὡς in uitroepen
bij
παρά + dat.
opdat
ὡς +coniunctivus/optativus
langs, bij
παρά + acc.
Geeft subjectieve reden aan, omdat (volgens hem)
ὡς + ptc
baren, voortbrengen
τίκτω aor. ἔτεκον
want
ὡς aan het begin van een hoofdzin
zo ... mogelijk
ὡς + superlativus
Orestes
Ὀρέστης
huis, familie, paleis (ook in mv )
ὁ δόμος