Level 6 Level 8
Level 7

P51 vernederingen voor Agamemnon


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nog
ἔτι
vanaf, onder, ten nadele van
κατά + gen.
verspreid over, in, volgens
κατά + acc.
hand
ἡ χείρ, χε(ι)ρός
verachten, verwaarlozen
ἀτιμάζω
graf
ὁ τύμβος
Agamemnon
Ἀγαμέμνων,-ονος
nog niet
οὔπω
eens, ooit, soms;in vragen: eigenlijk, toch
ποτέ
waar?
ποῦ
aanwezig zijn, helpen
πάρειμι
helpen, beschermen
ἀμύνω + dat.
afwezig zijn
ἄπειμι
vernederen, te schande maken, misbruiken
ὑβρίζω
berichten, vertellen
ἀπαγγέλλω (+ acc.of a.c.p.)
veel
πολύς, πολλοῦ
opdragen
ἐπιστέλλω
het meest
πλεῖστον
tong, taal
ἡ γλῶσσα
hart, verstand
ἡ φρήν, φρενός
ergens uitnemen, verwijderen
ἐξαιρέω
beter
ἀμείνων, ἀμείνονος
ontstaan, groeien , in aoristus en perfectum zijn
φύομαι aor. ἔφυν perf.πέφυκα
medelijden
ὁ οἶκτος