Level 14 Level 16
Level 15

Les 4 dialoog 2


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gěi
朋友
péngyou
电话
diànhuà
打电话
dǎ diànhuà
那儿
nàr
星期
xīngqī
星期天
xīngqītiān
dào
这儿
zhèr
tán
告诉
gàosu
好听
hǎotīng
问题
wèntí
要是 ... 的话
yàoshi ... de huà
mǎi
piào
tīng
jiàn