Level 2
Level 1

Begrepp


85 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Resurs
Benämning på allt det som en organisation använder i sin verksamhet och kan innefatta både fysiska tillgångar och tjänster som företaget använder, inklusive det arbete som de anställda utför.
Intressentmodellen
Är en modell som visar vilka grupper av aktörer som har intressen i företaget och med vilka företaget har ett ömsesidigt beroende.
Tillgångar, eget kapital och skulder
Sammanställning av BR
Informationsasymmetri
När en part har mer eller bättre information än en annan
Resultaträkning
Är den redovisningsrapport som beskriver ett företags intäkter och kostnader under en period.
Kassaflödesanalys
Den rapport som speglar ett företags inbetalningar och utbetalningar under en period kallas
Intäkter
Utgör ett begreppspar med kostnader
Balansräkning
Sorteras i tillgångar, eget kapital och skulder
Ekonomiska transaktioner
Är anskaffning och avyttring av resurser samt betalningar kopplade till fordringar och skulder
Inbetalningar och utbetalningar
Redovisas i en kassaflödesanalys
Periodisering är en viktig del av
Bokslutsarbetet
Värdet av anskaffade resurser
Benämns utgifter
Inkomster
Definieras som värdet av levererade resurser
Periodisering
Är en viktig del av bokslutsarbetet för att få fram intäkter och kostnader istället för inkomster och utgifter
Kostnad
Värdet av förbrukade resurser
Intäkt
Värdet av utförda prestationer
Inkomst
Värdet av levererade resurser
Inbetalning
Inflödet av likvida medel
Utgift
Värdet av anskaffade resurser
Utbetalning
Utflöde av likvida medel
Intäkt
Ett annat ord för värdet av utförda prestationer är
Likvida medel
Inbetalningar och utbetalningar (in- och utflöden)
Intäkt
Prestation
Dubbel bokföring
Två sidor av en affärshändelse
Affärshändelse
Bokförs löpande
Grundbok
Dagbok i vilken alla affärshändelser bokförs löpande i kronologisk ordning
Huvudbok
Bokföringsbok i vilken alla affärshändelser ordnas i systematisk ordning
Räkenskapsår
Period för vilken redovisningen upprättas och avslutas, normalt 12 månader
Sidoordnad bokföring
Ytterligare specifikation av redovisade värden på konton i huvudboken
Verifikation
Ett dokument som styrker en affärshändelses existens, typ och omfattning
Affärshändelse
Verifierbar ekonomisk händelse som påverkar resultat eller ställning
Valutakursvinst
En valutakursförändring som medför att en kund betalar mer än vad som tidigare redovisats som en fordran
Ingående moms
Vid inköp
Anskaffningsvärde
Utgiften för tillgångens förvärv eller tillverkning
Finansiella anläggningstillgångar
Tillgångar av finansiell karaktär, exempelvis aktier i dotterföretag
Materiella anläggningstillgångar
Tillgångar av fysiskt påtaglig karaktär, exempelvis maskiner och inventarier
Immateriella anläggningstillgångar
Fysiskt opåtagliga tillgångar, såsom rättigheter och patent
Nyttjandeperiod
Den tidperiod under vilken tillgången förväntas vara ekonomiskt försvarbar att använda(ekonomisk livslängd)
Lägsta värdes princip
Tillämpas vid värdering utav varulager
Nedskrivning av kundfordring
Om en kund inte förväntas kunna betala sin faktura
Avskrivningsplan
Planerade avskrivningar under nyttjandeperioden
Hemtagningsutgift
Utgifter utöver inköpspriset, som är direkt hänförliga till förvärvet, som utgifter för transport och installation(d.v.s. utgifter för att få på plats och i bruk)
Nedskrivning
Värdeminskning av engångskaraktär som följd av en bestående värdenedgång
Ackumulerade avskrivningar
Samtliga avskrivningar som gjorts på tillgången sedan anskaffningstidpunkten
Avskrivning
Uttryck för systematisk värdenedgång
Nyttjandevärde
Är det värde som beräknats utifrån framtida kassaflöden från användandet av en tillgång
Skuld
Förpliktelser som kommer att kräva framtida utbetalning
Långfristig
Post i balansräkningen som bedöms finnas kvar i mer än ett år från bokslutstidpunkten
Avsättning
Alts En betalningsförpliktelse som är osäker gällande betalning och/eller tidpunkt
Bundet eget kapital
Bland annat aktiekapital
Balansräkning
Rapport över finansiell ställning
Tillgångar
Resurser som företaget kontrollerar
Avskrivning
Systematisk minskning av ett bokfört värde
Eget kapital
Bland annat finansiering från aktieägare
Återvinningsvärde
Är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet på en tillgång
Funktionsindelad och kostnadsslagsindelad resultaträkning
Indelningar ut av RR
Kostnader för sålda varor (KSV) = ?
Ingående lager plus årets varuinköp minus utgående lager
Kostnader
Förbrukade resurser
Intäkt
Periodiserad inkomst
Redovisningsperiod
Ett år för vilket intäkter och kostnader summeras
FIFU
Antagande om att de varor som köpts in först sålts först
Kostnadsslagsindelad resultaträkning
Känns igen genom att posten avskrivning finns med i RR:en
Skuld
En förutbetald intäkt
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Den tredje delen av kassaflödesanalysen.
Kassaflödesanalys
Rapport över periodens samtliga in- och utbetalningar
Totalt kassaflöde
Förändring i in- och utgående balans på likvida medel i balansräkningen
Räntebetalningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Indirekt metod
En kassaflödesanalys som tar sin utgångspunkt i ett resultatmått
Ges ut av IASB
Redovisningsstandarder (principbaserade) som kan vara regelbaserade eller principbaserade. De är internationella standarder.
IFRS
De internationella redovisningsstandarder som svenska noterade koncerner ska följa
Bokföringsnämnden
Ger exempelvis ut vägledningar och allmänna råd
International Accounting Standards Board (IASB)
Standarder
Bokföringsnämnden (BFN)
Allmänna råd
Finansinspektionen (FI)
Föreskrifter
Rådet för finansiell rapportering (RFR)
Rekommendationer
Finansinspektionen (FI)
Den myndighet som ger ut föreskrifter för banker och försäkringsbolag i Sverige
Nyckeltal
Två siffror som i redovisningen som sätts i relation till varandra
Vinst
Ett absolut tal
Vinstmarginal
Vinst per såld krona
Räntabilitet
Avkastning
Likviditet
Kortsiktig betalningsförmåga
Eget kapital
Det företagets aktieägare är mest intresserade av att få information om räntabiliteten på
Kassalikviditet
Kortsiktig betalningsförmåga
Omsättningstillgångar minus varulager
Bör vara lika stora som kortfristiga skulder
Soliditet
Visar den långsiktiga betalningsförmågan i ett företag