Level 212 Level 214
Level 213

1501 - 1515 (Pronunciation)


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
xian1 sheng1; xian1 sheng5
先生
xian4 zai4
现在
xian4 zhi4
限制
jiao1
xiang1 jiao1
香蕉
xiang1 tong2
相同
xiang1 xin4
相信
jie3
xiao3 jie5
小姐
xiao3 shi2
小时
xiao3 xin1
小心
xiao4 hua4
笑话
xiao4
jiao4
xiao4 zhang3
校长