Level 94 Level 96
Level 95

New level


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
flas për këta gazetarë
говорю об этих журналистах
flas për këto studente
говорю об этих студентках
po kërkoj atë apartament
ищу ту квартиру
po shikoj atë rrugë
смотрю на ту улицу
po shoh ata gazetarë
вижу тех журналистов
po kërkojmë ato shkolla
ищем те школы
kë do të vizitojmë sot
кого мы сегодня посетим?
cili gazetar është ky
который/какой это журналист?
me cilin gazetar po flet
с которым журналистом ты говоришь?
cila gazetare është kjo
какая/которая это журналистка?
me cilën gazetare po flet
с которой журналисткой ты говоришь?