Level 4 Level 6
Level 5

اخلاق


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
بلکه بی‌میلی به آن است
فضیلت پرهیز از رذیلت نیست
نه با گفتار
فضیلت را با کردار می‌توان پرورش داد
بیشتر از آنچه انتظار دارد مطالبه می‌کند
اخلاق برای کسب آنچه احتیاج دارد
علیه آنچه دیگران معقول می‌پندارند
دوستی توطئه‌ای کوچک است
تنها دیگران را می‌بینی
به خود فکر کن! و درست که بیندیشی
بسیار دیده‌ام آن‌ها که رنج بیشتری برده‌اند، در درک حرف‌های دیگران توانمندتر بوده‌اند
انگار هر رنج و غمی که انسان تحمل می‌کند، زبان تازه‌ای را به او می‌آموزد
اما افراد پخته می‌دانند که دنیا را از فرزندان‌شان قرض گرفته‌اند
نادان‌ها فکر می‌کنند جهان را از نیاکان‌شان به ارث برده‌اند
از برایش لعنت محسوب می‌شود
کسی که صبح زود برخاسته، دوست خود را به آواز بلند برکت دهد
ترس دامنگیرت شود
کاری نکن که با افشای آن
همان برای ادامه دادنم کافی بود
در تلخ ترین لحظات زندان که به آخرین نقطه‌ی تحمل رسیده بودیم، درخشش کوتاهی از حس انسانی را در نگاه یکی از زندان‌بان‌ها مشاهده کردم. شاید در حد یک ثانیه
زندان‌بان هم به آزادشدن نیاز دارد
می‌دانستم که همان اندازه که زندانی به آزادشدن نیاز دارد
او هم پشت میله‌های پیش‌داوری و ذهن بسته اسیر است. زندانی و زندان‌بان، هر دو اسیرند
انسانی که آزادی را از انسانی دیگر می‌گیرد، خود هم اسیر است. اسیر نفرت
انسان بی‌فرهنگ اصلاً لذت را نمی‌شناسد
انسان متمدن از لذت‌بردن پشیمان نیست؛
تنها گناهان روح شرم‌آورند
گناهان جسم هیچ‌اند؛ بیماری‌هایی هستند برای پزشکان تا درمان‌شان کنند، اگر اساساً نیازی به درمان باشد
گمنامی است
همه‌ی اجرها در