Level 6 Level 8
Level 7

فلسفه


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
خودش را به پرسش‌هایی که به او ربطی ندارند مشغول نکند
یکی از مهارت‌های مهم فیلسوف این است که
رسولان باطنی عقل انسان‌هاست
پیامبران رسولان ظاهری انسان‌ها هستند
نمی‌توانم چیزی بیاموزم
تنها از مرگ
در حال قورت‌دادن چیزی هستم که از راه دهانم وارد بدنم نشده است
هر وقت کارهای فلسفی را می‌خوانم، احساس می‌کنم
هیچ‌کدام. زندگی برگه‌ای خالی برای نوشتن یک مقاله‌ی تشریحی هزار کلمه‌ای است
گاهی اوقات نیمه‌شب‌ها با خودم فکر می‌کنم که زندگی کدام‌یک از این‌هاست؟ سؤال‌هایی که تنها دو گزینه‌ی غلط و درست دارند؟ یا مجموعه‌ای از سؤال‌های چند گزینه‌ای؟ بعد احساس می‌کنم صدایی در درونم می‌گوید: ـ
ناخوش بُوَد
آب خوش بی تشنگی
فرصتی پیش می‌آید که متوجه می‌شود تنهایی‌های عمیق‌تری هم وجود داشته است
انسان هرگز عُمق تنهایی‌اش را کشف نمی‌کند. هر گاه فکر می کند عمیق‌ترین تنهایی را تجربه کرده است
وقتی من هستم، او نیست؛ وقتی او باشد، من نیستم
با مرگ سر و کاری ندارم
اما هیچ اجباری نیست که تحت جبر زندگی کنیم
اجبار، بدچیزی است
آیینه طبیعت‌اند
حیوانات و کودکان
و یک گفتار بلند، برابر است
توجه داشته باشید که نتیجه حاصل از یک سخن کوتاه
این سخن را قیاس کنید با این حکم فلسفی که نور، روشن‌ترین چیزی است که وجود دارد و از فرط همین روشنی است که به مشاهده در نمی‌آید، چرا که نور، اشیاء دیگر را روشن می‌کند و خود از فرط هنر ظهور، پنهان می‌شود
حقیقت، ساده‌ترین و فطری‌ترین سخنی است که بر زبان‌ها و قلم‌ها جاری می‌شود، نه پیچیده‌ترین آنها. حقیقت ساده‌ترین است و از فرط همین سادگی است که ممتنع و متعهد جلوه می‌کند
پس باید همیشه به تجربه پرداخت و هر کار را به هزار شکل آزمود
تنها سخن‌گوی جهان طبیعت، آزمایش است
نه در چیزهای نامرئی
رمز و راز راستین جهان در چیزهای مرئی‌ست
باید در جوابِ فعل کتاب در برابر ما باشد
انفعال ما در برابر کتاب
تکیه نشاید به خبر داد
تا هست عیان
نیرومندترم می‌سازد
آنچه مرا نکشد
بلکه وسواس آن‌ها دربارهٔ این فکر است که آنچه پیشاپیش گفته شده هنوز کافی نیست
آنچه نوابغ را برمی‌انگیزد ــ یا الهام‌بخش کارشان است ــ‌ افکار تازه نیست