1
Ready to learn
Kapitel 1 - 1. Guten Tag!
2
Ready to learn
Kapitel 1 - 2. Hallo! Tschüs!
3
Ready to learn
Kapitel 1 - 3. Guten Tag! Auf Wiedersehen!
4
Ready to learn
Kapitel 1 - 4. Wie heißen Sie?
5
Ready to learn
Kapitel 1 - 5. Zahlen und Buchstaben
6
Ready to learn
Kapitel 1 - 6. Länder und Sprachen
7
Ready to learn
Kapitel 2 - 1. Freunde, Kollegen und ich
8
Ready to learn
Kapitel 2 - 2. Meine Hobbys, meine Freunde
9
Ready to learn
Kapitel 2 - 3. Gehen wir ins Kino?
10
Ready to learn
Kapitel 2 - 4. Mein Beruf
11
Ready to learn
Kapitel 2 - 5. Was sind Sie von Beruf?
12
Ready to learn
Kapitel 2 - 6. Jahreszeiten in D-A-CH
13
Ready to learn
Kapitel 2 - 7. Willkommen bei...
14
Ready to learn
Kapitel 3 - 1. In der Stadt
15
Ready to learn
Kapitel 3 - 2. Die Taxifahrt
16
Ready to learn
Kapitel 3 - 3. Kein Glück?!
17
Ready to learn
Kapitel 3 - 4. Links, rechts, geradeaus
18
Ready to learn
Kapitel 3 - 5. Events in Hamburg
19
Ready to learn
Kapitel 4 - 1. Guten Appetit!
20
Ready to learn
Kapitel 4 - 2. Frühstück, Mittagessen, Abendessen
21
Ready to learn
Kapitel 4 - 3. Die Grillparty
22
Ready to learn
Kapitel 4 - 4. Einkaufen im Supermarkt
23
Ready to learn
Kapitel 4 - 5. Schmeckt's?
24
Ready to learn
Kapitel 4 - 6. Berufe rund ums Essen
25
Ready to learn
Kapitel 5 - 1. Tag für Tag
26
Ready to learn
Kapitel 5 - 2. Wie spät ist es?
27
Ready to learn
Kapitel 5 - 3. Familie und Termine
28
Ready to learn
Kapitel 5 - 4. www.dobart.de
29
Ready to learn
Kapitel 5 - 5. Die Verabredung
30
Ready to learn
Kapitel 5 - 6. Pünklichkeit?
31
Ready to learn
Kapitel 5 - 7. Kann ich einen Termin haben?
32
Ready to learn
Kapitel 6 - 1. Zeit mit Freunden
33
Ready to learn
Kapitel 6 - 2. Eine Überraschung für Sofia
34
Ready to learn
Kapitel 6 - 3. Im Restaurant
35
Ready to learn
Kapitel 6 - 4. Kneipen Co. in D-A-CH
36
Ready to learn
Kapitel 6 - 5. Freizeitprogramm