Level 2
Level 1

Unit 6 Lesson 1 Part 1 PL EN


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to establish / found / set up / start a business
założyć firmę
to build / develop a brand
budować markę
a blockbuster
przebój kinowy
to rub shoulders with somebody
obracać się w czyimś towarzystwie
an outlet
punkt sprzedaży
to mature into
dojrzeć (i stać się czymś)
high-end
wysokiej jakości
low-end
niskiej jakości
to have / enjoy the backing of
mieć / cieszyć się czymś poparciem, szczególnie finansowym
luxury goods
dobra luksusowe
to run day-to-day operations
prowadzić bieżącą działaność firmy
to develop a product
opracować / stworzyć produkt
product development
prace rozwojowe nad produktem
a development strategy
strategia rozwoju
to own a minority / majority stake in the company
posiadać pakiet mniejszościowy / większościowy akcji w przedsiębiorstwie
to work closely with
blisko z kimś współpracować
R&D
dział badań i rozwoju
to have (complete) autonomy
posiadać (całkowitą) niezależność
in terms of
pod względem
to emulate somone's success story
naśladować czyjś sukces
to buy something on the black market
kupić coś na czarnym rynku
to develop a passion for something
stać się pasjonatem czegoś
aspiring
ambitny
Initially,
początkowo
to launch a product
wprowadzić nowy produkt na rynek