Level 3 Level 5
Level 4

Unit 6 Lesson 2 Part 2 PL EN


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to put forward something
przedstawić coś (propozycję, plan)
to check out something
sprawdzać
to go through
przejść, zostać zaakceptowanym (o planie, umowie, propozycji, itp..); przejść pomyślnie przez proces wyboru jakiejś opcji
to weed out
pozbyć się
to draw up a contract
sporządzić, spisać kontrakt
to set out something
przedstawić coś w jasny i zorganizowany sposób
to get through
przetrwać
to come up
pojawić się (np. o problemie)
to make a pitch
przedstawić ofertę potencjalnym klientom
angel capital
kapitał pochodzący od anioła biznesu
a business angel
anioł biznesu
due diligence
poddanie przedsiębiorstwa wyczerpującej, wielopłaszczyznowej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej (dosłownie: należyta staranność)
financial projections
przewidywania finansowe
(a) background
1. tło, 2. wykształcenie
a track record
osiągnięcia
to submit
przedkładać
a non-starter
niewypał
for no apparent reason
bez oczywistego powodu
thorough
kompletny, dokładny, sumienny
a venture capitalist
inwestor dostarczający kapitału wysokiego ryzyka
venture capital
kapitał wysokiego ryzyka
a return on investment
zwrot z inwestycji
hands-on experience
doświadczenie praktyczne
a target market/customer
rynek/klient docelowy
a niche market
rynek niszowy
In retrospect
z perspektywy czasu
to take all eventualities into account
uwzględnić wszystkie ewentualności
inadequate financial returns
niezadawalający zwrot finansowy
an exit route
1. plan ewakuacji; 2. plan wycofania się z przedsięwzięcia
growth potential
potencjał wzrostu
market awareness
świadomość, znajomość rynku
to provide matching funds
zapewnić środki własne (wkład własny przy ubieganiu się np. o fundusze unijne)
a guarantor
żyrant
to climb/get/jump on the bandwagon
podążać za modą, wykorzystać koniunkturę
underlying
leżący u podstaw