Level 22 Level 24
Level 23

Lesson 20


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tangible
ملموس - عینی
allocate
برای خود برداشتن ، اختصاص دادن
discreet
با احتیاط - محتاط (معمولا با حفظ اطلاعات ) 0
discretionary
احتیاطی ، بصیرتی
discretion
نظر، رای، صلاحدید ، بصیرت ، احتیاط
inordinate
بیش از حد
presumably
احتمالا - به احتمال زیاد
afford
استطاعت مالی داشتن
perish
مردن - پوسیدن - فاسد شدن
fragile
شکننده - ظریف و ترد
fragility
شکنندگی
devour
بلعیدن - نابود کردن (درکام خود فرو بردن) 0
linger
طول کشیدن - باقی ماندن - ادامه یافتن
inundate
اشباع شدن (معمولا به شکل مجهول) - زیر اب بردن - سیل زده کردن - از آب پوشانیدن
milieu
محیط
reconcile
ایجاد توافق کردن (سازگار کردن) - صلح و آشتی دادن- آشتی دادن
confidential
محرمانه - سری
confidant
محرم راز - فرد مورد اعتماد
decline
کاهش یافتن (افت کردن) - افول - رد کردن - نپذیرفتن
agitate
بطور پرحرارت بحث کردن (به منظور ایجاد تغییر) - ناراحت کردن - تکان دادن - پریشان شدن - تحریک کردن