Level 46 Level 48
Level 47

Lesson 40


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
offset
متوازن کردن (با ایجاد اثرمخالف) ، تعدیل کردن
forestall
پیش دستی کردن (بر) (جلوگیری از انجام عملی با زودتر اقدام کردن) ، جلوگیری کردن
grasp
محکم در دست گرفتن - استفاده کردن از فرصت ها - درک کردن و فهمیدن
recollect
به یاد آوردن ، دوباره جمع کردن ، به خاطر آوردن
painstaking
مستلزم دقت و زحمت زیاد
magnify
بزرگنمایی کردن (بزرگترکردن به لحاظ فیزیکی) - بزرگنمایی کردن (اغراق کردن) 0
jeopardize
به مخاطره انداختن
obstacle
مانع
pension
حقوق بازنشستگی ، مستمری
rehabilitate
بازسازی کردن ، احیا کردن ، ترمیم کردن
rehabilitation
اصلاح
zealous
مشتاق ، متعصب ، فدایی ، مجاهد ، غیور ، هوا خواه
zeal
اشتیاق
capricious
هوسباز، دمدمی مزاج ، بوالهوس
caprice
هوس
whim
هوس ، خیال ، هوی و هوس ، تمایل ناگهانی و اغلب غیر منطقی
cumbersome
کند و دشوار (در خصوص سیستم ها و فرآیند ها)- سنگین و بدبار
trend
گرایش ، روند
set the trend
ایجاد رویه یا روال
inhibit
منع کردن ، جلوگیری کردن .باز داشتن و نهی کردن ، منع کردن ، مانع شدن ، از بروز احساسات جلوگیری کردن- کند کردن
inhibition
خویشتن داری ، شرم ، حیا
call for
خواستار شدن - نیاز داشتن (سزاوار بودن ، ایجاب کردن) 0
call on
خواستار شدن (درخصوص افراد و به طور رسمی) - استفاده کردن ، بهره بردن
call upon
درخواست کردن
call off
لغو کردن ، کنسل کردن
figure out
فهمیدن ، پی بردن
stem from
ناشی شدن از ، نشات گرفتن از