Level 50 Level 52
Level 51

Lesson 43


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
incidence
نرخ وقوع (خصوصا موارد نامطلوب ، مانند جرم ، بیماری و..) ، برخورد ، تلاقی ، تصادف
incident
رویداد ، حادثه ، واقعه (رویدادی ناخوشایند یا غیر معمول) 0
supplement
مکمل ، مکمل بودن (کامل تر و بهترکردن) ، متمم
supplementary
متمم ، تکمیلی
integrate
تلفیق کردن ، ملحق کردن (به منظور موثرترساختن و افزایش اثر بخشی) - بخشی از یک گروه ، جامعه و... شدن
integration
یکپارچگی ، ائتلاف
accommodate
جا دادن ، فراهم کردن فضای لازم - مد نظر قرار دادن ، لحاظ کردن (مد نظر قرار دادن نظرات و خواسته های دیگران) 0
accommodation
مکانی برای زندگی و کار و ... 0
accomplish
با موفقییت به پایان رساندن (باموفقیت) ، دست یافتن ، اجام دادن ، تکمیل کردن
accompany
همراهی کردن ، توام بودن ، همراه بودن (با) 0
indifference
بی تفاوتی
indifferent
بی تفاوت
afford
استطاعت مالی داشتن
cannot afford
نباید
complacent
از خود راضی
ponder
تفکر کردن ، تعمق کردن
set back
به تاخیر انداختن
drastic
شدید (و ناگهانی) 0
expose
در معرض قرار دادن ، برملا کردن ، افشا کردن
expository
نمایشی
exposure
در معرض گذاری ، افشا
bulk
بخش عمده ، اندازه بزرگ
affect
اثر گذاشتن ( بر) ، تحت تاثیر قرار دادن ، متاثر کردن
commission
سفارش دادن ، ماموریت دادن - کمسیون (گروهی از افراد) - کمیسیون (حق دلالی) 0
approximate
تقریبی - نزدیک بودن (به لحاظ مقدار و شباهت)(تقریبا معادل بودن) 0
approximately
تقریباَ
attain
دست یافتن ، نائل شدن