Level 64 Level 66
Level 65

Lesson 54


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
flout
زیر پا گذاشتن ، تخطی کردن (از قانون ،اصول و ... ) ، بی احترامی کردن ، اهانت کردن ، مسخره کردن
misgiving
تردید ( توام با نگرانی) 0
accede
موافقت کردن - رضایت دادن
insert
قرار دادن ، داخل کردن - اضافه کردن (مطلبی به یک پرونده یا نوشته) ، وارد کردن
insertion
الصاق ، ضمیمه ، تعبیه
confront
مواجه شدن ، روبه رو شدن (با) 0
tackle
رسیدگی کردن (به یک چیز یا شخصی) - پرداختن
suppress
سرکوب کردن - مانع شدن ( مانع از نشر اطلاعات و ایده ها ، مانع از ابراز احساسات و...) - توقیف کردن
engage
مشغول یا درگیر کاری بودن - جلب کردن (توجه ،علاقه و ...) - استخدام کردن - نامزد کردن
foster
پروراندن (کمک به رشد و توسعه چیزی کردن) ، پرورش دادن - مراقبت و نگهداری از یک کودک
collaborate
همکاری کردن - همدستی کردن با دشمن
upheaval
تغییر بزرگ - دگرگونی(خصوصا مواردی که ایجاد مشکل میکند.) 0
materialize
تحقق یافتن ، به واقعیت پیوستن - ناگهان پدیدار شدن - مادی کردن- جامه عمل پوشیدن
materialistic
وابسته به مادیات
deplore
محکوم کردن - مردود دانستن - نادرست پنداشتن
deplorable
بسیار بد
ascribe
نسبت دادن - منتسب دانستن - اسناد دادن
intercept
مانع رسیدن فردی یا چیزی به جایی شدن - حائل شدن ، جداکردن
smuggle
قاچاق کردن
drug
دارو ، ماده مخدر