Level 28 Level 30
Level 29

Cuvinte - 2


134 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
provErb (-e)
пословица
zicătoAre (zicători)
поговорка
ghicitoAre (ghicitori)
загадка
lIteră (-e)
буква
silAbă (-e)
слог (часть слова)
cuvÂnt (cuvinte)
слово
terminAție (-ii)
окончание
rând (-uri)
строка, ряд
frază (-e)
фраза
îmbinAre (îmbinări) de cuvinte
словосочетание
propozIție (-ii)
предложение
exprEsie (-ii)
выражение
parantEze
скобки
în parantEze
в скобках
accEnt (-e)
ударение, акцент
cu accent / fără accent
с акцентом / без акцента
apostrOf (-uri)
апостроф
punct (-e)
точка
vIrgulă (-e)
запятая
punct și virgulă
точка с запятой
două puncte
двоеточие
ghilimEle
кавычки
în ghilimEle
в кавычках
crAtimă (-e)
дефис, тире
linie punctată
пунктирная линия
semn de întrebare
вопросительный знак
semn de exclamare
восклицательный знак
spAțiu liber
пробел (между словами)
majUsculă (-e) / literă mare
большая буква
vocală (-e)
гласный
consoAnă (-e)
согласный
sinonIm (-e)
синоним
antonIm (-e)
антоним
sens (-uri)
смысл
vOce (-i)
голос
pronUnție, pronunțAre
произношение
întrebAre (-ări)
вопрос
răspUns (-uri)
ответ
caz (-uri)
падеж
substantIv (-e)
существительное
declinAre (-ări)
склонение
cazurile substantivului
падежи существительного
nominatIv (cine? ce?)
именительный (кто? что?)
genitIv (al, a, ai, ale cui?)
родительный (чей? чья? чьи?)
datIv (cui?)
дательный (кому? чему?)
acuzatIv (pe cine? ce?)
винительный (кого? что?)
numerAl (-e)
числительное
numerAlele cardinAle
количественные числительные
numeralele ordinale
порядковые числительные
verb (-e)
глагол
conjugAre (-ări)
спряжение
conjugarea verbelor
спряжение глаголов
verbe reflexive
возвратные глаголы
verbe neregulate
неправильные глаголы
timpul prezent
настоящее время
Perfectul compUs
Сложное прошедшее время
Formarea partIcipiului
Образование причастия
mOdul conjunctIv
сослагательное наклонение
modul imperativ
повелительное наклонение
pronUme
местоимение
pronumele personale
личные местоимения
pronumele posesive
притяжательные местимения
adjectIv (-e)
прилагательное
adjectivele demonstrative
указательные прилагательные
adjectivele pronominale posesive
притяжательные прилагательные
adverb (-e)
наречие
prepozIțiile
предлоги
conjUncții
союзы
forma afirmatIvă
утвердительный форма
forma negativă
отрицательная форма
artIcolul nehotărât
неопределенный артикль
artIcolul hotărât
определенный артикль
rEgulă (-i)
правило
Conjugați verbul.
Проспрягайте глагол.
Răspundeți la întrebări.
Ответьте на вопросы.
întrebări suplimentare
дополнительные вопросы
Exprimaţi-vă preferinţele dumneavoastră.
Выразите свои предпочтения.
Specificaţi.
Укажите.
Cotiți la dreapta / la stânga.
Поверните направо / налево.
frAcție (-ii)
дробь
o doIme
одна вторая
o treIme
одна третья
o pătrIme
одна четвертая
o optIme
одна восьмая
o zecIme
одна десятая
două treImi
две третьих
trei pătrImi
три четвёртых
scădEre (-i)
вычитание
Scădeți!
Вычтите! Отнимите!
împărțIre (-i)
деление
Împărțiți!
Разделите!
adunAre (-ări)
сложение
Adunați!
Сложите!
înmulțIre (-i)
умножение
Înmulțiți!
Умножьте!
comparAre (-ări)
сравнение
cifră (-e)
цифра
numĂr (numere)
число
par (-ă, -i, -e)
четный
impAr (-ă, -i, -e)
нечетный
numărul impar / par
нечетное / четное число
numărul întreg
целое число
minus (-uri)
минус
plus (-uri)
плюс
cAlcul (-e)
расчет
sumă (-e)
сумма
rest (-uri)
остаток
câțiva (m), câteva (f)
несколько
unu și jumătate
полтора
duzInă (-i)
дюжина
elemente de bază
основные элементы
citire, lectUră
чтение
obiect de studiu
учебный предмет
obiecte de învățământ
школьные предметы (o)
discipline școlare
школьные предметы (d)
pătrAt (-e)
квадрат
cerc (-uri)
круг
triUnghi (-uri)
треугольник
oval (-e)
овальный
dreptUnghi (-uri)
прямоугольник
romb (-uri)
ромб
cub (-uri)
куб
elipsă (-e)
эллипс
sferă (-e)
сфера
con (-uri)
конус
piramidă (-e)
пирамида
trapEz
трапеция
spirală (-e)
спираль
diametru (-e)
диаметр
rază (-e)
радиус
unghi drept
прямой угол
tabEl (-e)
таблица
în funcție de cerință
в зависимости от потребности (от требований)
stare excepțională
чрезвычайное положение