Level 8 Level 10
Level 9

701 - 800


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zorsunmak
Yüksünmek, yapacağı işi ağır bir yük veya angarya olarak kabul etmek
plasenta
En temel anlamda plasenta, anne karnında, rahim içinde oluşan ve bebeğin yaşamının devam etmesini sağlayan, hayati ama geçici bir organdır. / Döl eşi / Bebeğin içinde bulunduğu o yuvarlak yapı
bağır
Göğüs, ahşa
kartografi
Haritacılık
kayın
Kadın veya kocaya göre birbirlerinin erkek kardeşi, kayınbirader, ini /// (aile) karısının veya kocasının anne, baba veya kardeşini anlatırken kullanılan ön ek //////// (kayıngiller, ağaçlar) kayıngillerden, 40 m boya ulaşabilen düzgün ve silindirik gövdeli, 6–9 cm uzunlukta dalgalı kenarlı elips şeklinde yapraklı, kışın yapraklarını döken, kerestesi beyaz ve geniş kullanım alanı olan bir orman ağacı
müsabık
Yarışçı 2. Yarışmacı ( bkz müsabaka)
ötanazi
Ölme hakkı / Bir kişinin veya bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırmak.
fevk
Üst
hercümerç
Altüst, karmakarışık, darmadağınık, allak bullak
vehim
Kuruntu
fiyonk
Kurdele, şerit, kumaş vb.nin kelebek şeklinde bağlanmış biçimi
kemre
Gübre, tezek // Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde 2. Deride kalınlaşmış kir tabakası 3. Başta olan kepek
iltica
sığınma, güvenilir bir yere sığınma
ekseriyet
çoğunluk, çokluk
irtifa
rakım, yükselti, yükseklik
hazan
sonbahar
yatır
evliya, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan kimsenin mezarı
meşgale
uğraşı, uğraşılan şey, iş güç
mukabil
karşılık olarak, birşeye karşılık olarak yapılan
ifa
bir işi yapma, yerine getirme, ödeme
mahya
ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan yazı veya yapılan resim
sarih
açık, kolay anlaşılır, belli, belirgin, belgin
kopça
Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç, agraf
mafsal
Eklem / Birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan bağlantı ögesi
gammaz
ispiyoncu
peyzaj
Bir yerin doğal görünüşü, kır resmi
sarnıç
Doğal olarak bulunan ya da özel olarak yapılmış, kullanılmak üzere yağmur sularını biriktirmeye yarayan yeraltı su deposu. / Gemilerde vb. bulunan, sacdan yapılmış içme suyu deposu.
meleke
yeti, tecrübeyle ve tekrarla kazanılan alışkanlık
kadastro
Bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülk yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenip plana bağlanması işi
hisar
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen
piston
itenek, bir silindir içinde düzenli hareket eden daha küçük çaplı silindir
dingil
İki tekerin merkezinden geçen uzun demir, mil, aks
kayyum
Cami hademesi / Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse / ezeli olan, değişmeyen
siyonizm
XIX. yüzyıl sonlarında çeşitli ülkelerde Yahudilerce ortaya atılan, Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti kurmayı amaçlayan akım
burjuva
Şehirde yaşayan, orta sınıftan olan. Kentli
matrak
Savaşmayı öğretmek için kullanılan, ucu giderek yuvarlaklaşan kalın sopa, değnek / Eğlenceli, gülünç, hoş
minber
Camilerde hutbe okunan merdivenli, yüksekçe yer
vaaz
Cami, mescit vb. yerlerde vaizlerin yaptığı, genellikle öğüt niteliği taşıyan dinî konuşma
protokol
Bir toplantı, oturum, soruşturma sonunda imzalanan belge / Resmî ilişkilerde ve işlemlerde ciddiyet
lobi
Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan / Bazı ortak çıkarları olan grupların temsilcilerinden oluşan topluluk
havari
Yardımcı / Bağlı olduğu önderinin düşünce ve inançlarını yayan kimse / Hz. İsa'nın öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği on iki yardımcısından her biri
istavroz
haç
zebellah
İriyarı, uzun, biçimsiz, korkunç
mihrap
Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer / Umut bağlanan yer
tahrif
Bir şeyin aslını bozma, değiştirme
inayet
iyilik, yardım
münafık
Arabozan 2. Dinî kurallara inanmadığı hâlde inanmış gibi görünen
tanıtlamak
Bir iddianın gerçekliğini inkâr edilmeyecek bir kesinlikle göstermek, ispatlamak
müteşâbih
Anlamı açık olmayan ayet ve hadisler / Birbirine benzer (olan)
buzağı
Yeni doğmuş, ana sütüyle beslenen sığır yavrusu
hidayet
Doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu
tevhit
Allah'ın varlığına, birliğine, eşi ve benzeri bulunmadığına inanmak / birkaç şeyi bir araya getirme, birleştirme
bedbaht
Mutsuz, bahtsız, talihsiz
aymaz
Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, sezmeyen (kimse), gözü bağlı, gafil, bilgisiz
takva
Allah'tan korkma / Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getirme, züht
paskalya
Hz. İsa'nın dirilişini anmak için Hristiyanlarca kutlanan bayram
haham
Yahudi din adamı
niyaz
Yalvarma, yakarma
perhiz
diyet / Hristiyanların ve Yahudilerin belli günlerde et, yağ vb. yiyecekleri yemeden tuttukları oruç
senato
Eski Roma'da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi
baston francala
ince ve uzun bir ekmek tipi (francala: İyi nitelikli undan yapılan ince uzun ekmek)
karabaş
Evlenmemiş, evlenmek istemeyen erkek / Rahip / Çoban köpeği
akşamcı
Akşamları içki içme alışkanlığında olan kimse / Çalışmalarını daha yoğun olarak akşam saatlerinde yapan kimse
badire
Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum
kamara
Gemilerde oda
hikmet
Bilgelik / Gizli sebep / Tanrı'nın insanlar tarafından anlaşılamayan amacı
neft
Organik maddelerin ayrışmasından oluşan tutuşur sıvıların birçoğu / petrol, kibrit
binaenaleyh
Bundan dolayı, bundan ötürü, bunun için, bunun üzerine
mahal
Yöre , yer
tevkif
durdurma, tutuklama
azami
En çok, en üst, en büyük, en yüksek (derece, nicelik), maksimum, maksimal
teşekkül
Belli bir varlık ve biçim kazanma / örgüt, kuruluş
lonca
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
mutabık
Birbirine uyan, aralarında anlaşmazlık olmayan
selin
gür akan su / Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bir bitki.
alp
Yiğit, kahraman, cesur
metin
Metanetli, Acılar karşısında dayanma gücünü yitirmeyen, sağlam, dayanıklı
esans
Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı
vilayet
il
partal
Çok kullanılmaktan yıpranmış
yamak
Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek / Birinin etkisinde kalarak onun sözünden çıkmayan kimse
münevver
Aydın kişi
hasır
Saz, kabuk, yaprak vb. bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü / Tamamı veya bir bölümü böyle bir örgüden yapılan
katran
Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde
muteber
Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır, sözü geçer
hatip
Konuşmacı
levent
Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı / Boylu boslu, yakışıklı (kimse)
muzaffer
Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
belagat
İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği / Söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı, retorik
doludizgin
Son hızla, çok hızlı bir biçimde
gaip
Görünmez âlem
fazilet
Erdem
dispanser
Sağlık ocağı
münhasır
Bir kimse veya bir şey için ayrılmış, mahsus, sınırlı
beniz
yüz, yüz rengi
paçavra
Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput / Değersiz ve iğrenç şey veya kimse
mihenk
Birinin değerini, ahlakını anlamaya yarayan ölçüt (mecaz) / Mihenk taşı (mineraloji) (mihenk taşı siyah bir taştır)
parşömen
Bergamalıların, koyun, keçi, özellikle dana derisinden yaptıkları bir tür yazı kâğıdı / Yazı yazmak, resim yapmak için özel olarak hazırlanan deri, tirşe
papirüs
Eski Mısırlıların bu bitkinin saplarından yaptıkları kâğıt / Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen, sürüngen, çıplak saplı, otsu bir bitki (Cyperus papirus)
muvaffakiyet
başarı