Level 22 Level 24
Level 23

Travelling by air / Cestovanie lietadlom


71 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I've come to collect my tickets
prišiel / prišla som si vyzdvihnúť letenku
I booked on the internet
zarezervoval som si ju cez internet
do you have your booking reference?
máte rezervačné číslo?
your passport and ticket, please
váš pas a letenku, prosím?
here's my booking reference
tu je moje rezervačné číslo
where are you flying to?
kam letíte?
did you pack your bags yourself?
zbalili ste sa sám / sama?
as anyone had access to your bags in the meantime?
mal niekto prístup k vašej batožine?
do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage?
máte vo svojej príručnej batožine nejaké tekutiny alebo ostré predmety?
how many bags are you checking in?
koľko kusov batožiny podávate?
could I see your hand baggage, please?
môžem vidieť vašu príručnú batožinu, prosím?
do I need to check this in or can I take it with me?
musím toto podať alebo si to môžem vziať so sebou do lietadla?
you'll need to check that in
musíte to podať do batožinového priestoru
here's an excess baggage charge of 30€
poplatok za nadmernú váhu batožiny je 30€
would you like a window or an aisle seat?
želáte si sedadlo v uličke alebo pri okne?
enjoy your flight!
želáme vám šťastný let!
where can I get a trolley?
kde sú vozíky na batožinu?
are you carrying any liquids?
máte so sebou nejaké tekutiny?
could you take off your belt, please?
prosím, vyzujte / vyzlečte / dajte si dol svoj opasok, prosím
could you put any metallic objects into the tray, please?
dajte, prosím, všetky kovové predmety do nádoby
please empty your pockets
prosím, vyprázdnite vrecká
please take your laptop out of its case
vyberte laptop z obalu, prosím
I'm afraid you can't take that through
je mi ľúto, ale toto si nemôžte vziať so sebou
what's the flight number?
aké je číslo letu?
which gate do we need?
ktorý východ potrebujeme?
last call for passengers travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32
posledné volanie pre pasažierov cestujúcich do Miami, prosím ihneď sa dostavte k východu číslo 32
the flight's been delayed
let mešká
the flight's been cancelled
let bol zrušený
we'd like to apologise for the delay
radi by sme sa vám ospravedlnili za meškanie
could I see your passport and boarding card, please?
ukážte mi, prosím, váš pas a palubnú vstupenku
what's your seat number?
aké je vaše číslo sedadla?
could you please put that in the overhead locker?
môžte si to, prosím, odložiť do batožinového priestoru nad vami?
please pay attention to this short safety demonstration
venujte, prosím, pozornosť krátkej bezpečnostnej inštruktáži
please turn off all mobile phones and electronic devices
vypnite si, prosím, vaše mobilné telefóny a iné elektronické prístroje
the captain has turned off the Fasten Seatbelt sign
kapitán vypol označenie ”Pripútajte sa”
how long does the flight take?
ako dlho bude trvať let?
would you like any food or refreshments?
želáte si niečo na jedlo alebo na pitie?
the captain has switched on the Fasten Seatbelt sign
kapitán zapol označnie “Pripútajte sa”
we'll be landing in about fifteen minutes
asi o pätnásť minút budeme pristávať
please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position
pripútajte sa, prosím, a vráťte sedadlo do pôvodnej polohy
please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off
ostaňte, prosím, sedieť až pokým lietadlo úplne nezastaví a označenie “pripútajte sa” je vypnuté
the local time is …
miestny čas je …
Short stay
Parkovisko pre krátke státie (skratka pre Short stay car park)
Long stay
Parkovisko pre dlhé státie (skratka pre Long stay car park)
Arrivals
Prílety
Departures
Odlety
International check-in
Medzinárodný check-in
International departures
Medzinárodné odlety
Domestic flights
Domáce lety
Ticket offices
Predajňa lístkov / leteniek
Lockers
Úschovňa
Check-in closes 40 minutes before departure
Check-in sa zatvára 40 minút pred odletom
Gates
Východy
Tax free shopping
Tovar bez dane
Duty free shopping
Tovar bez cla
Transfers
Prestupy
Flight connections
Letové spojenia
Baggage reclaim
Batožina
Passport control
Pasová kontrola
Customs
Colná kontrola
Departures board
Odlety
Check-in open
Check-in otvorený
Go to Gate ...
Dostavte sa k Východu ...
Delayed
Mešká
Cancelled
Zrušený
Now boarding
Nástup
Last call
Posledné volanie
Gate closing
Východ sa zatvára
Gate closed
Východ uzavretý
Expected
Očakávaný prílet
Landed
Pristál